Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Dodatek węglowy – ważne informacje


Mieszkańcy gminy Staszów ogrzewający swoje gospodarstwa domowe węglem lub paliwem węglopochodnym, mogą liczyć na dodatek węglowy w wysokości 3 000,00 zł.

Jednorazowe wsparcie finansowe przysługuje gospodarstwom domowym, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

W przypadku, kiedy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Dodatek węglowy przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie, mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale także cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, czy zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego choćby ze względów humanitarnych.

Warunkiem otrzymania dodatku węglowego jest zgłoszenie sposobu ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków CEEB poprzez deklarację źródeł ciepła. W zaproponowanym rozwiązaniu nie ma kryteriów dochodowych, a dodatek będzie przysługiwał również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać do 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrzone. Od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku gmina Staszów będzie miała 30 dni na wypłatę dodatku węglowego.

Wniosek o dodatek węglowy można złożyć na dwa sposoby – tradycyjnie (papierowo) w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie (ul. Opatowska 31) lub elektronicznie, podpisany za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego. Pomocy w wypełnianiu wniosków oraz odpowiedzi na wszelkie pytanie udzielają wyszkoleni pracownicy staszowskiego magistratu w godzinach pracy urzędu, pokój numer 15, numer telefonu 15 864 83 72.

Wzór wniosku dostępny jest w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie lub w załączniku poniżej. Zgodnie z opublikowanym rozporządzeniem wniosek o wypłatę dodatku węglowego zawiera dane dotyczące wnioskodawcy, w tym dane konieczne do jednoznacznej identyfikacji. Oznacza to podanie danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu, numeru PESEL oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość. We wniosku należy również wskazać numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazana kwota dodatku.


18-08-2022, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.