ࡱ; vu !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstwRoot Entry  FMicrosoft Word-Dokument MSWordDocWord.Document.89qOh+'0 px Normal.dotm61@@M@~}@(d [ffNormal1$*$7$5$3$A$3B*OJQJCJmHsHKHPJnHtH^JaJ_HP1BP NagBwek 1@& & F & FxCJ$5aJ$\P1BP NagBwek 2@& & F & FxCJ 5aJ \P1BP NagBwek 3@& & F & FxCJ5aJ\B B NagBwek 9 @& & F & F$5\"" WW8Num1z0"" WW8Num1z1"" WW8Num1z2"!" WW8Num1z3"1" WW8Num1z4"A" WW8Num1z5"Q" WW8Num1z6"a" WW8Num1z7"q" WW8Num1z8** WW8Num2z0CJaJ"" WW8Num2z1"" WW8Num2z2"" WW8Num2z3"" WW8Num2z4"" WW8Num2z5"" WW8Num2z6"" WW8Num2z7"" WW8Num2z8(( WW8Num3z05\"!" WW8Num3z1"1" WW8Num3z2"A" WW8Num3z3"Q" WW8Num3z4"a" WW8Num3z5"q" WW8Num3z6"" WW8Num3z7"" WW8Num3z888 WW8Num4z0OJQJ5PJ^J\.. WW8Num4z1 OJQJ^J.. WW8Num4z2 OJQJ^J.. WW8Num4z3 OJQJ^J"" WW8Num4z4"" WW8Num4z5"" WW8Num4z6"" WW8Num4z7"!" WW8Num4z8(1( WW8Num5z05\"A" WW8Num5z1"Q" WW8Num5z2"a" WW8Num5z3"q" WW8Num5z4"" WW8Num5z5"" WW8Num5z6"" WW8Num5z7"" WW8Num5z8(( WW8Num6z05\"" WW8Num6z1"" WW8Num6z2"" WW8Num6z3"" WW8Num6z4"" WW8Num6z5"!" WW8Num6z6"1" WW8Num6z7"A" WW8Num6z8"Q" WW8Num7z0"a" WW8Num7z1"q" WW8Num7z2"" WW8Num7z3"" WW8Num7z4"" WW8Num7z5"" WW8Num7z6"" WW8Num7z7"" WW8Num7z8BBDomy[lna czcionka akapitu..Znaki numeracjiRRSymbole wypunktowaniaOJ QJ CJPJ ^J aJ>>Znaki przypisw dolnychB!BZnaki przypisw koDcowychHBHNagBwek Sx$OJ QJ CJPJ ^J aJ4BB4 Tre[ tekstu Tx"/AR"ListaU^J >"b>Podpis Vxx $CJ6^JaJ](r(IndeksW $^J @@Podpis1 Xxx $CJ6^J aJ]DBDGBwka Yx$OJ QJ CJPJ^J aJJBJ NagBwek1 Zx$OJ QJ CJPJ^J aJ8A8Zawarto[ tabeli[ $HHNagBwek tabeli \$a$ $ 65]\2A2Zawarto[ ramki].. WW-Legenda^5\DDWW-Tekst podstawowy 2_5\44Cytaty`^7]7`2>1B2TytuBa$a$CJ85aJ8\:J1B:PodtytuBb$a$<xCJ$aJ$JCA2JWcicie tre[ci tekstuc^]`)*)*"V-8<=? !"#$%& v~lh\R ^N (!\!"#P$(()X**X+\+V-Z-./p04112279L9:;<T<:==b??'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[8@J(  H]]C" N s *S*T^`P^@`^`0^```^`^`^`^``^0`^`CJaJ.^7`7.^R`R.^n`n.^`.^`.^`.^`.^ ` . ^`5\.^7`7.^R`R.^n`n.^`.^`.^`.^`.^ ` . ^`OJQJ5PJ^J\. ^7`7OJQJ^J. ^R`ROJQJ^J. ^n`nOJQJ^J.^`.^`.^`.^`.^ ` .^`5\.^7`7.^R`R.^n`n.^`.^`.^`.^`.^ ` .^`5\.^7`7.^R`R.^n`n.^`.^`.^`.^`.^ ` .WW8Num2WW8Num3WW8Num4WW8Num5WW8Num6@PGTimes New Roman5Symbol3&ArialiLiberation SerifTimes New RomanGTimes New Roman;WingdingsO&Lucida Sans Unicode5Symbol?4Courier New_ StarSymbolArial Unicode MS3&ArialGMicrosoft YaHei5Mangal5&Tahoma5MangalBh*&;";gLL'00A KwasekM 0?Caolan80 2* '5HH< $b&: '"H8I|+ X 1 NUMER IDENTYFIKATORA PODATKOWEGO & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .. Identyfikatorem podatkowym jest: -numer PESEL w przypadku podatnikw bdcych osobami fizycznymi objtymi rejestrem PESEL nieprowadzcych dziaBalno[ci gospodarczej lub niebdcych zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarw i usBug. - NIP w przypadku pozostaBych podmiotw podlegajcych obowizkowi ewidencyjnemu ZaBcznik Nr 2 do UchwaBy Nr XVI/153/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada 2015 roku DN 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOZCI Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opBatach lokalnych1)SkBadajcy: Formularz przeznaczony dla osb fizycznych bdcych wspBwBa[cicielami lub wspBposiadaczami z osobami prawnymi bdz innymi jednostkami, osb prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spBek nieposiadajcych osobowo[ci prawnej bdcymi wBa[cicielami nieruchomo[ci lub obiektw budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomo[ci lub obiektw budowlanych, u|ytkownikami wieczystymi gruntw, posiadaczami nieruchomo[ci lub ich cz[ci albo obiektw budowlanych lub ich cz[ci, stanowicych wBasno[ Skarbu PaDstwa lub jednostki samorzdu terytorialnego. Formularz skBadaj tak|e osoby fizyczne bdce wspBwBa[cicielami lub wspBposiadaczami gruntw, budynkw i ich cz[ci lub budowli i ich cz[ci z ww. podmiotami.Miejsce skBadania: Burmistrz wBa[ciwy ze wzgldu na miejsce poBo|enia gruntw, budynkw, budowliA. MIEJSCE SKAADANIA DEKLARACJI3. Burmistrz Miasta i Gminy Staszw 28-200 Staszw, ul. Opatowska 31B. DANE PODATNIKA (niepotrzebne skre[li)* - dotyczy skBadajcego deklaracj niebdcego osob fizyczn ** - dotyczy skBadajcego deklaracj bdcego osob fizycznB.1 DANE IDENTYFIKACYJNE4. Rodzaj skBadajcego deklaracj (zaznaczy wBa[ciw pozycj) q 1. osoba fizyczna q 2. osoba prawna q 3. jednostka organizacyjna q 4. spBka nieposiadajca osobowo[ci prawnej 5. Rodzaj wBasno[ci, posiadania (zaznaczy wBa[ciw pozycj) q 1. wBa[ciciel q 2. wspBwBa[ciciel q 3. posiadacz samoistny q 4. wspBposiadacz samoistny q 5. u|ytkownik wieczysty q 6. wspBu|ytkownik wieczysty q 7. posiadacz zale|ny q 8. wspBposiadacz zale|ny 6. Miejsce/a (adres/y) poBo|enia przedmiotw opodatkowania oraz numer/y dziaBek Numer/y ksigi wieczystej lub zbioru/w dokumentw 8. Nazwa peBna * / Nazwisko, pierwsze imi, data urodzenia** 9. Nazwa skrcona* / imi ojca, imi matki** 10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL** B.2 ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA Kraj Wojewdztwo Powiat Gmina Ulica 16. Numer domu / Numer lokalu Miejscowo[ Kod pocztowy Poczta C. OKOLICZNOZCI POWODUJCE KONIECZNOZ ZAO{ENIA DEKLARACJI 20. Okoliczno[ci (zaznaczy wBa[ciw pozycj) q 1. deklaracja roczna q 2. korekta deklaracji rocznej D. DANE DOTYCZCE PRZEDMIOTW OPODATKOWANIA (z wyjtkiem zwolnionych) WyszczeglnieniePodstawa opodatkowaniaStawka podatkuKwota podatku (zB, gr)D.1 POWIERZCHNIA GRUNTW1. zwizana z prowadzeniem dziaBalno[ci gospodarczej, bez wzgldu na sposb zakwalifikowania w ewidencji gruntw i budynkw 21. m222. 23. 2. pod wodami powierzchniowymi stojcymi lub wodami powierzchniowymi pByncymi jezior i zbiornikw sztucznych24. ha25. 26. 3. niezabudowanych objtych obszarem rewitalizacji, o ktrym mowa w ustawie z dnia 9 pazdziernika 2015r o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i poBo|onych na terenach, dla ktrych miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudow mieszkaniow, usBugow albo zabudow o przeznaczeniu mieszanym obejmujcym wyBcznie te rodzaje zabudowy, je|eli od dnia wej[cie w |ycie tego planu w odniesieniu do tych gruntw upBynB okres 4 lat,a w tym czasie nie zakoDczono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 27. m228.29.4. pozostaBych, w tym zajtych na prowadzenie odpBatnej statutowej dziaBalno[ci po|ytku publicznego przez organizacje po|ytku publicznego 30. m231. 32. D.2 POWIERZCHNIA U{YTKOWA BUDYNKW LUB ICH CZZCI (*) 1. mieszkalnych 33 m234. 35. 2. zwizanych z prowadzeniem dziaBalno[ci gospodarczej oraz od budynkw mieszkalnych lub ich cz[ci zajtych na prowadzenie dziaBalno[ci gospodarczej 36. m237. 38. 3. zajtych na prowadzenie dziaBalno[ci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiaBem siewnym 39. m240. 41. 4. zwizanych z udzielaniem [wiadczeD zdrowotnych w rozumieniu przepisw o dziaBalno[ci leczniczej, zajtych przez podmioty udzielajce tych [wiadczeD 42. m243. 44. 5. gospodarczych nie zwizanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego i dziaBalno[ci gospodarcz45. m246. 47. 6. pozostaBych, innych ni| wymienione wy|ej48. m249. 50. * Do powierzchni u|ytkowej budynku lub jego cz[ci nale|y zaliczy powierzchni mierzon po wewntrznej dBugo[ci [cian na wszystkich kondygnacjach, z wyjtkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybw dzwigowych; za kondygnacje uwa|a si rwnie| gara|e podziemne, piwnice, sutereny, i poddasza u|ytkowe. Powierzchni pomieszczeD o wysoko[ci od 1,40 m do 2,20 m zalicza si do powierzchni u|ytkowej budynku w 50%, a mniejsz ni| 1,40 m,pomija si. (Budynek obiekt budowlany w rozumieniu przepisw prawa budowlanego, ktry jest trwale zwizany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoc przegrd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach). D.3 BUDOWLEBudowle wedBug warto[ci okre[lonej w art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opBatach lokalnych1) (po zaokrgleniu do peBnego zBotego) 51. 52. 2%53. E. ACZNA KWOTA PODATKU OD NIERUCHOMOZCI Suma kwot z kol. D po zaokrgleniu do peBnego zBotego 54. F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH (poda powierzchni, bdz warto[ budowli przedmiotw zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytuBu wystpuje zwolnienie) G. PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJCEJ PODATNIKA 55. Imi 56. Nazwisko 57. Data wypeBnienia (dzieD - miesic - rok) 58. Podpis (piecz) podatnika / osoby reprezentujcej podatnika H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966r o postpowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U z 2014r poz. 1619 ze zm.) niniejsza deklaracja stanowi podstaw do wystawienia tytuBu wykonawczego. na2. Rok .......& & & .............. HJNz~X , z T X \ (tx:>|:hlnz2<>@¾ٶޗCJPJ^JaJOJQJCJ5aJ\CJ5PJaJ\CJ5PJ\5\CJ CJPJaJ H*CJaJ jU5CJPJ CJPJaJCJaJCJaJ CJ5aJ CJ5aJCJ57 dhjlLN>@prNRTVXZ\^`bLPRTV| Z^`bdfnrtCJaJ CJ5aJCJ5aJ\CJ5aJ\ CJPJaJCJPJ^JaJOJQJCJaJCJ^JaJOJQJL 8<HLNP&*,P &!*!Z!^!`!X"\"b"f"""""""""CJ5PJaJ\ H*CJaJCJ5PJaJ\CJ65aJ]\CJ CJ5aJ 5]\5]CJ^JaJOJQJ CJPJaJCJPJ^JaJOJQJ5CJ5aJ\CJaJCJ5aJ\9"""""###6$:$B$F$L$P$R$T$((((((((((((((((()))):*<*>*F*J*L*R*V*X*Z**********:+>+@+B+J+N+T+X+Z+\+,,,,,6-8-:-B-F-H-N-R-T-V-H*EHCJCJaJH*CJPJaJCJaJCJ65aJ]\ H*CJaJ CJPJaJCJaJPV-X-Z-*...4.8.:............/////N0P0R0Z0^0`0b0h0l0n0p0r0t021<1@1B1111111111111122"2$2~2222222222222777777788H*EHCJCJPJCJPJ 65]\H*CJ>*aJ H*CJaJ CJPJaJCJaJO8888 999 9"9&9(9<9@9H9L9N999 ::::: :r::;;;;;;;;;;;;;;;;<< <"<2<6<8<P<T<V<X<<<<<8=<=ƾұնCJ5aJ\CJ5aJ\CJaJ CJ5aJ5CJPJCJCJaJCJ5aJ\5\CJPJCJCJCJPJCJ6PJ]H*EHCJCJ6PJ]H*EHCJCJPJ H*CJPJ:<=>=@=B=D==============P?T?V?X?Z?\?^?`?b?d?j?x?|???????PJCJ5aJ\CJ CJ5aJ5CJaJ$LNZ |  xl$$If0C' p44F44F4f4/ / / / $If $If$IfG$ Z \ v $If^]`V$$IfN?' p 44l44l4f4/ / / / $If vx<>~KV$$IfN?' p 44l44l4f4/ / / / $IfV$$IfN?' p 44l44l4f4/ / / / ~ $If$a$$IfG$V$$IfN?' p 44l44l4f4/ / / / jl}w V$$IfN?' p 44l44l4f4/ / / / $If$$If0N?' p44l44l4f4/ / / / / / / ln|~o$$If0N?' p44l44l4f4/ / / / / / / $If$IfG$4fh$If$IfG$V$$IfN?' p 44l44l4f4/ / / / hjl}uooo$If$IfG$$$If0N?'` p44l44l4f4/ / / / / / / PRTVXZ\}uooooooo$If$IfG$$$If0N?' p44l44l4f4/ / / / / / / \^`}ugaaa$If $If & F $IfG$$$If0N?' p44l44l4f4/ / / / / / / NPR}uooo$If$IfG$$$If0N?' p44l44l4f4/ / / / / / / RTV}uoo$If$IfG$$$If0N?' p44l44l4f4/ / / / / / / }uoo$If$IfG$$$If0N?' p44l44l4f4/ / / / / / /  \^}w V$$IfN?' p 44l44l4f4/ / / / $If$$If0N?' p44l44l4f4/ / / / / / / ^`bdfprt $If^]` $If & F $If & F $If & F $If$IfG$ QI;55$If $If & F $IfG$$$If\N L?'` (p(44l44l4f4/ / / / / / / 5$$If\N L?' (p(44l44l4f4/ / / / / / / $If $If^]` $If & F :<JLN $If & F $If^]` $If & F$If $If & F $IfG$ NPQKK$If$$If\N L?' (p(44l44l4f4/ / / / / / / ($If$IfG$V$$IfN?' p 44l44l4f4/ / / / }ww$If$$If0N?' p44l44l4f4/ / / / / / / (!$If$IfG$V$$IfN?' p 44l44l4f4/ / / / (!*!\!;2 $If$a$$$IfrNfxn?' 2p244l44l4f4/ / / / / / / \!^!`!Z"\"d"f""""""""$If $If^]`*$IfG$V$$IfN?' p 44l44l4f4/ / / / """#;3' $If^]`*$IfG$$$IfrNIxn?'` 2p244l44l4f4/ / / / / / / ###<$D$F$N$P$$IfP$R$T$(91% $If^]`*$IfG$$$IfrNIxn?' 2p244l44l4f4/ / / / / / / (((((((((((((( $If$a$$If ((())IA11$If ^]`*$IfG$$$IfrNIxn?' 2p244l44l4f4/ / / / / )))@*H*J*L*T*V*X*$If X*Z***;22 $If$a$$$IfrNIxn?' 2p244l44l4f4/ / / / / / / ********<+D+L+N+V+X+y $If$a$$If $If^]` $If^]`*$IfG$V$$IfN?' p 44l44l4f4/ / / / X+Z+\+-%$IfG$$$IfrNWx2; ?' 2p244l44l4f4/ / / / / / / / / \+,,,,,<-D-F-H-P-R-T-V- $If$a$$If $If^]`* V-X-Z--%$IfG$$$IfrNWx2; ?'` 2p244l44l4f4/ / / / / / / / / Z-,...6.8.:........$If $If^]`* .../;3) T$If$IfG$$$IfrNWx2; ?' 2p244l44l4f4/ / / / / / / /////T0\0^0`0b0j0l0n0p0$If p0r0t041;3' $If^]`*$IfG$$$IfrNWx2; ?' 2p244l44l4f4/ / / / / / / 41>1@1B1111111111$If 1112;3' $If^]`*$IfG$$$IfrNWx2; ?' 2p244l44l4f4/ / / / / / / 2 2"2$222222222$If 2227791++$If$IfG$$$IfrNWx2; ?' 2p244l44l4f4/ / / / / / / 777779H@6 $If & F$IfG$V$$IfN?' p 44l44l4f4/ / / / $If$a$V$$IfN?' p 44l44l4f4/ / / / 999 9"9*9B9J9L9$If $If^]`*L9N99::;55) $If^]`*$If$$IfrN ?' 2p244l44l4f4/ / / / / / / :::: :t:;;;;;;;;w$$If0N?' p44l44l4f4/ / / / / / / $If ;;;;;;;;;<<V$$IfN?' p 44l44l4f4/ / / / $If < <"<4<6<8<R<T<$If $If^]`*$IfG$O$$IfN?' p 44l44l4f4/ / / T<V<X<<<<<:=YQEEEE?$If $If^]`*$IfG$$$IfFNzx?' p44l44l4f4/ / / / / / / / / :=<=>=@=B=D=======a$$IfFNzx?' p44l44l4f4/ / / / / / / $If ========R?T?V?X?Z?\?^?`?b?V$$IfN?' p 44l44l4f4/ / / / $Ifb?d?f?l?z?|???????~|zl$$If0 p44F44F4f4/ / / / $If$IfG$ 0. A!"#$2P1h0p3P(20՜.+,D՜.+,\Root Entry FCompObjjOle 1Table*'SummaryInformation(@WordDocument2ObjectPoolDocumentSummaryInformation8t