ࡱ;  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry  FMicrosoft Word-Dokument MSWordDocWord.Document.89qOh+'0 px Normal.dotm56@N$@>"@)@sL(2 [ZZNormal 1$*$A$/B*OJQJCJmHsHPJnHtH^JaJ_HPQbP NagBwek 1@& & F & FxCJ$5aJ$\PQbP NagBwek 2@& & F & FxCJ 5aJ \PQbP NagBwek 3@& & F & FxCJ5aJ\"" WW8Num1z0"" WW8Num1z1"" WW8Num1z2"!" WW8Num1z3"1" WW8Num1z4"A" WW8Num1z5"Q" WW8Num1z6"a" WW8Num1z7"q" WW8Num1z8&& WW8Num2z0o("" WW8Num2z1"" WW8Num2z2"" WW8Num2z3"" WW8Num2z4"" WW8Num2z5"" WW8Num2z6"" WW8Num2z7"" WW8Num2z8BBDomy[lna czcionka akapitu.!.Znaki numeracji>1>Znaki przypisw dolnychBABZnaki przypisw koDcowychHbHNagBwek %x$OJQJCJPJ^J aJ4Bb4 Tre[ tekstu &x"/ar"Lista'^J >">Podpis (xx $CJ6^J aJ]((Indeks) $^J JCaJWcicie tre[ci tekstu*^]`@@Podpis1 +xx $CJ6^J aJ]8a8Zawarto[ tabeli, $HHNagBwek tabeli -$a$ $ 65]\2a2Zawarto[ ramki.44Cytaty/^7]7`2>Qb2TytuB0$a$CJ85aJ8\:JQb:PodtytuB1$a$<xCJ$aJ$?&b,h*8>L@jL~T+,-./0123h.`4d*Vt$T !!#$()H)*<113456:7@7r889\;b<<=>>>>>>>>>>? ???2?4?H?J?Z?\?n?p?????J@AtBtCELFGlL&QvQQRxS*TzT~T456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~8@0( N s *^`P^@`^`0^```^`^`^`^``^0`0^8`0o(.WW8Num2@?&?&P GTimes New Roman5Symbol3&ArialiLiberation SerifTimes New RomanGTimes New Roman;WingdingsO&Lucida Sans UnicodeS&Liberation SansArialGMicrosoft YaHei5Mangal5&Tahoma5MangalBh;;i$i$'00A KwasekM 0~TCaolan80 2?&+ 4VLZi2Fb:T :,.H ZaBcznik Nr 4 do UchwaBy Nr XVI/153/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada 2015 roku INFORMACJA w sprawie podatku od nieruchomo[ci, rolnego, le[nego Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opBatach lokalnych1) , ustawa z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym , ustawa z dnia 30 pazdziernika 2002r o podatku le[nym. SkBadajcy: Formularz przeznaczony dla osb fizycznych bdcych wBa[cicielami nieruchomo[ci lub obiektw budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomo[ci lub obiektw budowlanych, u|ytkownikami wieczystymi gruntw, posiadaczami nieruchomo[ci lub ich cz[ci albo obiektw budowlanych lub ich cz[ci, stanowicych wBasno[ Skarbu PaDstwa lub jednostki samorzdu terytorialnego.Miejsce skBadania: Burmistrz wBa[ciwy ze wzgldu na miejsce poBo|enia gruntw, budynkw, budowli. A. MIEJSCE SKAADANIA DEKLARACJIBurmistrz Miasta i Gminy Staszw 28-200 Staszw, ul. Opatowska 31 B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA/ ADRES ZAMIESZKANIA 1. Nazwisko 2. Pierwsze imi 3. Data urodzenia 4.Identyfikator podatkowy NIP/pesel(niepotrzebne skre[li) 5. Numer pesel 6. Imi ojca, matki 7. Wojewdztwo 8. Powiat 9. Gmina 10. Miejscowo[ 11. Ulica 12. Nr domu/Nr lokalu 13. Kod pocztowy 14. Poczta 15. Nr telefonu(pole nieobowizkowe) 16. Adres do dorczeD w kraju (nale|y poda je|eli jest inny ni| adres zamieszkania) B.2. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA / ADRES ZAMIESZKANIA (podatnika nie wymienionego wy|ej) 1. Nazwisko 2. Pierwsze imi 3. Data urodzenia 4. Identyfikator podatkowy NIP/pesel(niepotrzebne skre[li) 5. Numer pesel 6. Imi ojca, matki 7. Wojewdztwo 8. Powiat 9. Gmina 10. Miejscowo[ 11. Ulica 12. Nr domu/Nr lokalu 13. Kod pocztowy 14. Poczta 15. Nr telefonu(pole nieobowizkowe) 16. Adres do dorczeD w kraju (nale|y poda je|eli jest inny ni| adres zamieszkania) C. DANE IDENTYFIKACYJNE PRZEDMIOTW OPODATKOWANIA 1. Rodzaj wBasno[ci, posiadania (zaznaczy wBa[ciw pozycj) q 1. wBa[ciciel q 2. wspBwBa[ciciel q 3. posiadacz samoistny q 4. wspBposiadacz samoistnyq 5. u|ytkownik wieczysty q 6. wspBu|ytkownik wieczysty q 7. posiadacz zale|nyq 8. wspBposiadacz zale|ny2. Miejsce/a (adres/y) poBo|enia przedmiotw opodatkowania oraz numer/y dziaBek 3.Numer/y ksigi wieczystej lub zbioru/w dokumentw D. OKOLICZNOZCI POWODUJCE KONIECZNOZ ZAO{ENIA LUB ZMIANY INFORMACJI q 1. powstanie obowizku podatkowego q 2. korekta uprzednio zBo|onej informacji w sprawie podatku od nieruchomo[ci, rolnego, le[nego q 3. wyga[nicie obowizku podatkowego q 4. zmiana adresu zamieszkania q 5. zmiana nazwiska q 6. & & & & & & & & & & & & PODATEK OD NIERUCHOMOZCI D. DANE DOTYCZCE PRZEDMIOTW OPODATKOWANIA (z wyjtkiem zwolnionych)WyszczeglnieniePodstawa opodatkowaniaD.1 POWIERZCHNIA GRUNTW1.zwizana z prowadzeniem dziaBalno[ci gospodarczej, bez wzgldu na sposb zakwalifikowania w ewidencji gruntw i budynkw .............................m2 2. pod wodami powierzchniowymi stojcymi lub wodami powierzchniowymi pByncymi jezior i zbiornikw sztucznych ............................ha3. niezabudowanych objtych obszarem rewitalizacji, o ktrym mowa w ustawie z dnia 9 pazdziernika 2015r o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i poBo|onych na terenach, dla ktrych miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudow mieszkaniow, usBugow albo zabudow o przeznaczeniu mieszanym obejmujcym wyBcznie te rodzaje zabudowy, je|eli od dnia wej[cie w |ycie tego planu w odniesieniu do tych gruntw upBynB okres 4 lat,a w tym czasie nie zakoDczono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego & & & & & & & . m24. pozostaBych, w tym zajtych na prowadzenie odpBatnej statutowej dziaBalno[ci po|ytku publicznego przez organizacje po|ytku publicznego ............................. D.2 POWIERZCHNIA U{YTKOWA BUDYNKW LUB ICH CZZCI a) Powierzchnia u|ytkowa to powierzchnia mierzona po wewntrznej dBugo[ci [cian na wszystkich kondygnacjach, z wyjtkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybw dzwigowych: za kondygnacje uwa|a si rwnie| gara|e podziemne, piwnice, sutereny i poddasza u|ytkowe. Powierzchni pomieszczeD o wysoko[ci od 1,40 m do 2,20 m zalicza si do powierzchni u|ytkowej budynku w 50%, a mniejsz ni| 1,40 m, pomija si. b) Budynek obiekt budowlany w rozumieniu przepisw prawa budowlanego, ktry jest trwale zwizany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoc przegrd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 1. mieszkalnych & & & & & & & & ... m22. zwizanych z prowadzeniem dziaBalno[ci gospodarczej oraz od budynkw mieszkalnych lub ich cz[ci zajtych na prowadzenie dziaBalno[ci gospodarczej ...............& & ..............m23. zajtych na prowadzenie dziaBalno[ci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiaBem siewnym .........& & & .................m24. zwizanych z udzielaniem [wiadczeD zdrowotnych w rozumieniu przepisw o dziaBalno[ci leczniczej, zajtych przez podmioty udzielajce tych [wiadczeD. ..............& & & ............m25. gospodarczych nie zwizanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego i dziaBalno[ci gospodarcz .........& & .....................m26. pozostaBych, innych ni| wymienione wy|ej ..........& & & ................m2D.3 BUDOWLE wedBug warto[ci okre[lonej w art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opBatach lokalnych1). ..............................zBE. INFORMACJE O NIERUCHOMOZCIACH ZWOLNIONYCH 1. budynki gospodarcze lub ich cz[ci poBo|one na gruntach gospodarstw rolnych, sBu|ce wyBcznie dziaBalno[ci rolniczej ......................m22. grunty stanowice nieu|ytki, u|ytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione, z wyjtkiem zajtych na prowadzenie dziaBalno[ci gospodarczej ......................m23. inne (poda rodzaj, powierzchni gruntw, budynkw, budowli zwolnionych oraz przepisy prawa z ktrego wynika zwolnienie) PODATEK ROLNY F. DANE DOTYCZCE PRZEDMIOTU OPODATKOWANIA (wBcznie ze zwolnionymi) F.1.Klasy u|ytkw wynikajce z ewidencji gruntwPowierzchnia gruntu w hektarach fizycznych Orne SadyAki i pastwiskaRolne zabudowaneZadrzewione i zakrzewione na u|ytkach rolnychRowyIIIIIIIII aIII bIVIVaIVbVVIVIzF.2 Grunty pod stawami:a) Zarybione Bososiem, troci, gBowacic, pali i pstrgiemb) Zarybione innymi gatunkami ryb ni| wy|ej wymienione oraz grunty pod stawami niezarybionymi F.3 Inne (poda rodzaj u|ytku rolnego, oznaczenie) F.4 RAZEM GRUNTY G. INFORMACJA O ZWOLNIENIACH OD PODATKU ROLNEGO 1. U|ytki rolne klasy V, VI, VIz, oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na u|ytkach rolnych - pow. & & & & & ...& ha. 2. inne (poda rodzaj, klas i powierzchni gruntw zwolnionych oraz przepis prawa z ktrego wynika zwolnienie) III. PODATEK LEZNY H. DANE DOTYCZACE PRZEDMIOTU ODPODATKOWANIA 1.Powierzchnia lasu wynikajca z ewidencji gruntw i budynkw .......& & ...........ha2.Zwolnienia od podatku le[nym a) lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat -poda rok posadzenia (samosiewu) .. & ...& & & & & ...rok & & & & & & & & ..rok & & & & & & & ..& rok & & & & & & .& & ..rok & & & & & & & & ..rok & & & & & & & & ..rok & & & & & & & ..& rok & & & & & & .& & ..rok b) inne (poda rodzaj, powierzchni gruntw zwolnionych oraz przepisy prawa z jakiego tytuBu wystpuje zwolnienie) & & & & & & ha & & & & & & ha & & & & & & ha & & & & & & ha & & & & & & ha & & & & & & ha & & & & & & ha & & & & & & ha 3. c) las podlegajcy opodatkowaniu ......................ha3a w tym: lasy wchodzce w skBad rezerwatw przyrody i parkw narodowych ......................ha I. PODPIS PODATNIKA / PEANOMOCNIKA1 Czytelny podpis podatnika (wymienionego w B.1.) 1a. Czytelny podpis peBnomocnika 2. Czytelny podpis podatnika (wymienionego w B.2.) 2a. Czytelny podpis peBnomocnika J. UWAGI ORGANU PODATKOWEGO 6 R : t x " H DJ@dhj,0Lbtxz4^bֽ H*CJaJ H*CJaJCJ5PJaJ\CJ5aJ\CJaJCJ65PJaJ]\H*CJ65aJ]\CJ65aJ]\CJ65aJ]\5\CJ5aJ\CJCJPJBDbv(,.NRTVXZ\^`bdfhjlnprtvxz",CJCJPJCJPJ^JOJQJ H*CJaJ H*CJaJH*EHCJCJaJCJ5aJ\CJ5aJ\CJaJK,02X\^ DHJrvxNRTVXZ\^^bd|ǹԫ CJ5PJCJ5PJ^JOJQJCJ65^JOJQJCJ65aJ]\ CJ65CJ65PJCJ65PJ^JOJQJCJ6aJ]CJaJCJCJPJCJPJ^JOJQJCJaJ CJPJaJCJPJ^JaJOJQJ2 T V !R!V!X!x!!!!!!""# #Z#\#^####$$$$$$$$$$)()*),).)<)@)B)D)H)J)`*d*f*h*ǥǐH*CJ65aJ]\CJ65aJ]H*CJ6aJ]CJ65aJCJ65PJaJ CJPJaJCJ65aJ]\CJ65aJ]\CJaJCJaJCJ5aJ\CJPJCJCJ^JOJQJ8h****+81<1>1@1B1`1d1f1h1|11111222333334444L5P55555R6V66666666787<7>7@7B7Z7$8(8*8.808p8t888岢CJ5aJ\H*EHCJCJ65aJ]\H*CJ65aJ]\CJ6aJ]H*CJ5aJ\H*CJ6aJ]CJ65PJaJ]\CJ65aJ]\CJ65aJ]\CJaJ<888999999:&;*;V;X;Z;^;`;V<Z<\<^<`<b<d<f<<<<<<<====v====== >>0>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ϹCJaJCJ5aJ\CJ6aJ]CJaJCJ6aJ]H*CJ5aJ\CJaJH*CJ6aJ]H*CJ6aJ] 65]\CJ65aJ]\CJ5aJ\@>>>>>>>>>>>>>>>>>????? ?????????$?(?*?,?.?0?2?4?:?>?@?B?D?F?H?J?L?P?R?T?V?X?Z?\?`?d?f?h?j?l?n?p?v?z?|?~?????????????????F@J@L@CJaJCJaJCJ5aJ\CJ5aJ\CJ5aJ\CJaJUL@N@ AAAAvAnBrBtBvBxBI0J$IfV$$IfI& p 44l44l4f4/ / / / -$If$a$V$$IfI& p 44l44l4f4/ / / / F $If$a$$IfG$V$$IfI& p 44l44l4f4/ / / / Bfh}wk_YM ,$IfK$x,$If ,$IfK$x ,$IfK$x$If$$If0I& p44l44l4f4/ / / / / / / hj.f\\PD8 ,$IfK$x ,$IfK$x ,$IfK$ ,$If$IfK$L$F{l& p474747474f4/ / / / / / / .0Ndvxzth\VJt> ,$IfK$x ,$IfK$x,$If ,$IfK$x ,$IfK$x$IfK$L$F{l& p474747474f4/ / / / / `VJ> ,$IfK$x ,$IfK$x$IfK$L$F{l& p474747474f4/ / / / / ,$IfK$x,$If ,$IfK$x`bdh^R ,$IfK$x ,$Ifx$IfK$L$F{l& p474747474f4/ / / / / ,$IfK$x24~ ,$IfK$x,$If ,$IfK$x ,$IfK$x$IfQ$IfK$L$l& p 474747474f4/ / / 46f\\PD8 ,$IfK$x ,$IfK$x ,$IfK$ ,$If$IfK$L$F{l& p474747474f4/ / / / / / / .@BDdth\VJt> ,$IfK$x ,$IfK$x,$If ,$IfK$x ,$IfK$x$IfK$L$F{l& p474747474f4/ / / / / dx*VJ> ,$IfK$x ,$IfK$x$IfK$L$F{l& p474747474f4/ / / / / ,$IfK$x,$If ,$IfK$x*,.h^^R ,$IfK$x ,$Ifx$IfK$L$F{l& p474747474f4/ / / / / ,$IfK$xPRTVQIA$IfG$$IfG$V$$IfI& p 44l44l4f4/ / / / $IfQ$IfK$L$l& p 474747474f4/ / / VXZ\^`bdfhjlnprt$IfG$$IfG$$IfG$$IfG$$IfG$$IfG$$IfG$$IfG$$IfG$$IfG$$IfG$$IfG$$IfG$$IfG$$IfG$tvxz$_WN $If$a$$IfG$$$If0I&` p44l44l4f4/ / / / / / / $If$IfG$$IfG$$IfG$$.Z2$$IfrI :& 2p244l44l4f4/ / / / / / / $If$a$Ft $If$a$$IfG$PRT;3---,$If$IfG$$$IfrI :& 2p244l44l4f4/ / / / / / / TVXZ\^me[ ,$If$IfG$$$If0I& p44l44l4f4/ / / / / / / ,$Ifx,$If `~ {nnhhh$If -$If$a$ k $$If0I& p44l44l4f4/ / / / / / / )V$$IfI& p 44l44l4f4/ / / / ,$If & F$a$^]`,$If & F$a$V$$IfI& p 44l44l4f4/ / / / T!V!X!z!!$IfG$V$$IfI& p 44l44l4f4/ / / / ,$If!!!g^ $If$a$$$IfFIH& p44l44l4f4/ / / / / / / !!!"# ## -$If$a$ -$If$a$$IfG$X$$IfI& p 44l44l4f4/ / / / ###$$$$g_UUF7-$If$a$G$-$If$a$G$ ,$If$IfG$$$IfFIf&` p44l44l4f4/ / / / / / / $$$$&)()ZRH9-$If$a$G$ ,$If$IfG$$$IfFIf& p44l44l4f4/ / / / / / / -$If$a$()*),).)F)H)9$$IfFIf& p44l44l4f4/ / / / / -$If$a$G$-$If$a$G$-$If$a$G$-$If$a$G$H)J)b*d*f*h** -$If$a$-$If$a$G$ -$If$a$$IfG$***+:1<1g\SMM$If $If$a$ $If$a$G$$$IfFIf& p44l44l4f4/ / / / / / / <1>1@1B1b1d1f1h11uhh -$If$a$-$If$a$G$ -$If$a$-$If$a$G$$IfG$V$$IfI& p 44l44l4f4/ / / / 111223g_UJ= -$If$a$ -$If$a$G$ ,$If$IfG$$$IfFI&` p44l44l4f4/ / / / / / / 333334g_RG: -$If$a$ -$If$a$G$ -$If$a$$IfG$$$IfFI& p44l44l4f4/ / / / / / / 444N5P55g_RG: -$If$a$ -$If$a$G$ -$If$a$$IfG$$$IfFI& p44l44l4f4/ / / / / / / 555T6V66g_UJ= -$If$a$ -$If$a$G$ ,$If$IfG$$$IfFI& p44l44l4f4/ / / / / / / 66666:7g_UJ= ,$If$a$ ,$If$a$G$ ,$If$IfG$$$IfFI& p44l44l4f4/ / / / / / / :7<7>7@7g_W$IfG$$IfG$$$IfFI& p44l44l4f4/ / / / / / / @7B7,8.808r8}pe\p -$If$a$ -$If$a$G$ -$If$a$$$If0I& p44l44l4f4/ / / / / / / r8t888}ww$If$$If0I & p44l44l4f4/ / / / / / / 888999-$If$a$G$ -$If$a$$IfG$V$$IfI& p 44l44l4f4/ / / / 99:(;*;\;g_UI? ,$If ,$IfG$ ,$Ifx$IfG$$$IfFI& p44l44l4f4/ / / / / / / \;^;`;X<Z<\<^<`<b<g_YOOOOO ,$If,$If$IfG$$$IfFI& p44l44l4f4/ / / / / / / b<d<f<<<[M9-$If & F^]` -$If & F$$IfFI& p44l44l4f4/ / / / / / / ,$IfG$<<<===:V$$IfI& p 44l44l4f4/ / / / ,$IfV$$IfI& p 44l44l4f4/ / / / -$If$a$=x======>>2>>>ph$IfG$$$If0I& p44l44l4f4/ / / / / / / -$If$a$ >>$$If֞I uP-!& FpF44l44l4f4/ / / / / / / >>>>>>>>$IfG$$IfG$$IfG$ -$IfG$ -$IfG$ -$IfG$ -$If$a$>>$$If֞I uP-!& FpF44l44l4f4/ / / / / / / >>>>>>>>$IfG$$IfG$$IfG$ ,$IfG$ ,$IfG$ ,$IfG$ ,$If>>$$If֞I uP-!& FpF44l44l4f4/ / / / / / / >>>>>>>>$IfG$$IfG$$IfG$ ,$IfG$ ,$IfG$ ,$IfG$ ,$If>>$$If֞I uP-!& FpF44l44l4f4/ / / / / / / >>>>>>>>$IfG$$IfG$$IfG$ ,$IfG$ ,$IfG$ ,$IfG$ ,$If>>$$If֞I uP-!& FpF44l44l4f4/ / / / / / / >>>?????$IfG$$IfG$$IfG$ ,$IfG$ ,$IfG$ ,$IfG$ ,$If? ?$$If֞I uP-!& FpF44l44l4f4/ / / / / / / ????????$IfG$$IfG$$IfG$ ,$IfG$ ,$IfG$ ,$IfG$ ,$If??$$If֞I uP-!& FpF44l44l4f4/ / / / / / / ?&?(?*?,?.?0?2?$IfG$$IfG$$IfG$ ,$IfG$ ,$IfG$ ,$IfG$ ,$If2?4?$$If֞I uP-!& FpF44l44l4f4/ / / / / / / 4??@?B?D?F?H?$IfG$$IfG$$IfG$ ,$IfG$ ,$IfG$ ,$IfG$ ,$IfH?J?$$If֞I uP-!& FpF44l44l4f4/ / / / / / / J?N?P?R?T?V?X?Z?$IfG$$IfG$$IfG$ ,$IfG$ ,$IfG$ ,$IfG$ ,$IfZ?\?$$If֞I uP-!& FpF44l44l4f4/ / / / / / / \?b?d?f?h?j?l?n?$IfG$$IfG$$IfG$ ,$IfG$ ,$IfG$ ,$IfG$ ,$Ifn?p?$$If֞I uP-!& FpF44l44l4f4/ / / / / / / p?x?z?|?~????$IfG$$IfG$$IfG$ ,$IfG$ ,$IfG$ ,$IfG$ ,$If??$$If֞I uP-!& FpF44l44l4f4/ / / / / / / ????????$IfG$$IfG$$IfG$ ,$IfG$ ,$IfG$ ,$IfG$ ,$IfG$???$If$$If֞I uP-!& FpF44l44l4f4/ / / / / ???H@J@$IfG$ ,$If$IfG$V$$IfI& p 44l44l4f4/ / / / J@L@N@AAg_UM$IfG$ ,$If$IfG$$$IfFI !&` p44l44l4f4/ / / / / / / AAxApBrBtBgXI:2$IfG$-$If$a$G$-$If$a$G$-$If$a$G$$$IfFI !& p44l44l4f4/ / / / / / / tBvBVCtC}sk$IfG$ ,$If$$If0I!& p44l44l4f4/ / / / / / / tCvCCDEEEEEEEE}wwqqqqqqqq$If,$If$$If0I!& p44l44l4f4/ / / / / / / EEEEEELFG= ,$IfV$$IfI& p 44l44l4f4/ / / / -$IfV$$IfI& p 44l44l4f4/ / / / LFNFTFFFFGyo ,$If ,$IfG$ ,$IfG$-$If$a$G$$IfG$V$$IfI& p 44l44l4f4/ / / / GGGDGH@I>J>KlLg_YYPPPJ$If ,$If$a$,$If$IfG$$$IfFI & p44l44l4f4/ / / / / / / lLnLMNO~PPPPPPPPPPQ&Q,$If,$IfG$ ,$Ifx ,$If$a$$If&Q(Q.Q0Q2QvQg_OAA,$If ,$If G$$IfG$$$IfFI & p44l44l4f4/ / / / / / / vQxQzQQQQQQI= ,$IfG$$IfG$$$IfFI & p44l44l4f4/ / / / / / / ,$If ,$IfG$QFRHRzR|R~RRRQI@@ $If$a$$IfG$$$IfFI & p44l44l4f4/ / / / / / / ,$IfG$ ,$IfRRR0S2S4SxS ,$If ,$Ifx,$IfV$$IfI& p 44l44l4f4/ / / / $If$a$xSzSSSS*T}wmmc ,$If ,$Ifx,$If$$If0I& p44l44l4f4/ / / / / / / *T,T.ThTjTlTnTpTrTtTvTxTzT}uoooooooooo$If$IfG$$$If0I& p44l44l4f4/ / / / / / / zT|T~TV$$IfI& p 44l44l4f4/ / / / 0. A!"#$2P1h0p3P(20՜.+,D՜.+,\Root Entry FCompObjjOle 1Table7SummaryInformation(@WordDocument2ObjectPoolDocumentSummaryInformation8t