Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Magistrat sprawdza deklaracje dotyczące odpadów

Urząd Miasta i Gminy w Staszowie prowadzi weryfikację deklaracji dotyczących wysokości opłat za gospodarowanie odpadami, złożonych przez mieszkańców gminy oraz firmy i instytucje.
Kontrola przeprowadzana jest zgodnie z obowiązującą ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Chodzi o sprawdzenie, czy ilość osób faktycznie zamieszkujących na danej posesji, odpowiada ilości osób zgłoszonych przez właścicieli nieruchomości w deklaracjach.
Magistrat wysłał do mieszkańców gminy pisma z prośbą o złożenie nowych deklaracji w przypadku zmian mających wpływ na wysokość opłat za zagospodarowanie odpadów. Zmiany, które należy uwzględnić obejmują między innymi: narodziny dziecka, wprowadzenie się osób do mieszkania lub domu, tymczasowe zamieszkanie na terenie gminy, wynajem domu, lokalu, wyprowadzenie się osób lub zgon.


Właściciele domów jednorodzinnych wypełnioną deklarację powinni złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie (pokój nr 11 lub 12) wysłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP (wymaga posiadania podpisu elektronicznego).


Mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej informacje o zmianach mogą przekazać do Spółdzielni Mieszkaniowej, Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie lub do Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej.


Obowiązek przekazania aktualnych danych, mających wpływ na wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, spoczywa również na właścicielach instytucji i firm, u których wystąpiły różnice pomiędzy zgłoszoną ilością odpadów, a faktyczną ilością odebranych odpadów (na podstawie danych uzyskanych od firmy odbierającej odpady)


Termin złożenia nowych deklaracji oraz przekazania niezbędnych informacji upływa z dniem 15 marca 2019 roku.


Druk deklaracji do pobrania i wypełnienia publikujemy poniżej

05-03-2019, Marcin Jarosz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.