Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

OBWIESZCZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji


OBWIESZCZENIE

w sprawie przystąpienia do sporządzenia
Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Staszów

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz.U. z 2021 r. poz. 485) oraz w związku z uchwałą LVI/438/2021 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Staszów (Dz. U. Woj. Świętokrzyskiego z 2021 r. poz. 3680)

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów
zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Staszowie
Uchwały Nr LXII/514/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Staszów


Gminny Program Rewitalizacji będzie obejmował obszar rewitalizacji składający się z dwóch podobszarów, wyznaczony uchwałą Nr LVI/438/2021 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 10 listopada 2021 r. Załączniki graficzne do tej uchwały znajdują się w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego na stronie internetowej pod linkiem: http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2021/3680/akt.pdf. Dokument będzie stanowił podstawę do podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych na zdegradowanym obszarze gminy wymagającym szczególnego wsparcia. Ponadto umożliwi efektywne pozyskiwanie dofinansowania projektów ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2021–2027. Zaplanowane do realizacji projekty w ramach ww. dokumentu przyczynią się do pobudzenia aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców, przywrócenia estetyki i ładu przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawy jakości życia mieszkańców.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców, przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, bądź zamierzających prowadzić taką działalność na obszarze przewidzianym do rewitalizacji do aktywnego udziału w opracowaniu i przyszłych konsultacjach społecznych projektu dokumentu.

Szczegółowe informacje o planowanych spotkaniach, badaniach ankietowych, naborach pomysłów na projekty rewitalizacyjne, formach konsultacji społecznych zamieszczane będą na stronie internetowej gminy: www.staszow.pl w zakładce „Dla Mieszkańca”, na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.staszow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.
Z poważaniem,
Burmistrz Miasta i Gminy Staszów
Leszek Kopeć


18-02-2022, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.