Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Ogłoszenie: Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w dniu 25 listopada 2019


Na podstawie § 33 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r., poz. 3830) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 25 listopada 2019 roku, w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (sala konferencyjna) odbędą się posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Staszowie. Wszystkie posiedzenia komisji rozpoczynają się o godzinie 9.00.


Komisja Budżetu, Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Staszowie.

Tematem posiedzenia będzie:
Analiza materiałów na sesję.
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) zmiany Uchwały Nr IV/37/2018 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na 2019 rok oraz dotacji przedmiotowej na 2019 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie – samorządowego zakładu budżetowego – projekt nr 191/19,
b) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok – projekt nr 192/19,
c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2019 – 2029 – projekt nr 193/19,
d) określenia stawek podatku od nieruchomości – projekt nr 186/19,
e) obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Staszów – projekt nr 187/19.
2. Sprawy różne.

Przewodnicząca
Komisji Budżetu, Finansów Publicznych
( - ) Ewa Marek


Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Staszowie.

Tematem posiedzenia będzie:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) przyjęcia Strategii Rozwoju Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Staszów na lata 2019 – 2028 – projekt nr 194/19,
b) Rocznego Programu Współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok – projekt nr 195/19,
c) określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Staszów, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia – projekt nr 189/19,
d) określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Staszów, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia – projekt nr 190/19,
2. Sprawy różne.

Z-ca Przewodniczącego
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
( - ) Zdzisław Brzyszcz


Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Staszowie.

Tematem posiedzenia będzie:
1.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
a) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Staszów – projekt nr 185/19.
2. Sprawy różne.

Przewodniczący
Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa
( - ) Mirosław Bernyś


Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Staszowie.
Tematem posiedzenia będzie:
Analiza materiałów na sesję:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) utraty mocy obowiązującej uchwały Nr VI/46/03 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 25 kwietnia 2003 r. - projekt nr 162/19,
b) statutu sołectwa Czajków Południowy – projekt nr 121/19,
c) statutu sołectwa Czajków Północny – projekt nr 122/19,
d) statutu sołectwa Czernica – projekt nr 123/19,
e) statutu sołectwa Dobra – projekt nr 124/19,
f) statutu sołectwa Gaj Koniemłocki – projekt nr 125/19,
g) statutu sołectwa Grzybów – projekt nr 126/19,
h) statutu sołectwa Jasień – projekt nr 127/19,
i) statutu sołectwa Koniemłoty – projekt nr 128/19,
j) statutu sołectwa Kopanina – projekt nr 129/19,
k) statutu sołectwa Krzywołęcz – projekt nr 130/19,
l) statutu sołectwa Krzczonowice – projekt nr 131/19,
m) statutu sołectwa Kurozwęki – projekt nr 132/19,
n) statutu sołectwa Lenartowice – projekt nr 133/19,
o) statutu sołectwa Łaziska – projekt nr 134/19,
p) statutu sołectwa Łukawica – projekt nr 135/19,
q) statutu sołectwa Mostki – projekt nr 136/19,
r) statutu sołectwa Niemścice – projekt nr 137/19,
s) statutu sołectwa Oględów – projekt nr 138/19,
t) statutu sołectwa Poddębowiec – projekt nr 139/19,
u) statutu sołectwa Podmaleniec – projekt nr 140/19,
v) statutu sołectwa Ponik – projekt nr 141/19,
w) statutu sołectwa Sielec – projekt nr 142/19,

x) statutu sołectwa Smerdyna – projekt nr 143/19,
y) statutu sołectwa Stefanówek – projekt nr 144/19,
z) statutu sołectwa Sztombergi – projekt nr 145/19,
aa) statutu sołectwa Wiązownica Duża – projekt nr 146/19,
ab) statutu sołectwa Wiązownica – Kolonia – projekt nr 147/19,
ac) statutu sołectwa Wiązownica Mała – projekt nr 148/19,
ad) statutu sołectwa Wiśniowa – projekt nr 149/19,
ae) statutu sołectwa Wiśniowa Poduchowna – projekt nr 150/19,
af) statutu sołectwa Wola Osowa – projekt nr 151/19,
ag) statutu sołectwa Wola Wiśniowska – projekt nr 152/19,
ah) statutu sołectwa Wólka Żabna – projekt nr 153/19,
ai) statutu sołectwa Zagrody – projekt nr 154/19,
aj) statutu sołectwa Ziemblice – projekt nr 155/19,
ak) statutu osiedla nr 1 „Północ” – projekt nr 156/19,
al) statutu osiedla nr 2 „Ogrody” – projekt nr 157/19,
am) statutu osiedla nr 3 „Stare Miasto” – projekt nr 158/19,
an) statutu osiedla nr 4 „Staszówek” – projekt nr 159/19,
ao) statutu osiedla nr 5 „Wschód” – projekt nr 160/19,
ap) statutu osiedla nr 6 „Oględowska” – projekt nr 161/19.
2. Sprawy różne.

Przewodniczący
Komisji Przestrzegania Prawa
i Porządku Publicznego
( - ) Tomasz Otrębski


Komisja Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości Rady Miejskiej w Staszowie.
Tematem posiedzenia będzie:
Analiza materiałów na sesję:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
a) przyznania pierwszeństwa w nabywaniu budynków użytkowych ich najemcom oraz wyrażenia zgody na ich zbycie wraz z gruntem niezbędnym do racjonalnego z nich korzystania – projekt nr 188/19.
2. Sprawy różne.

Z-ca Przewodniczącego
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości
( - ) Hubert Gawłowicz


Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Staszowie.
Tematem posiedzenia będzie:
Analiza materiałów na sesję:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
a) utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Staszowie i nadania statutu – projekt nr 196/19.
2. Sprawy różne.

Przewodniczący
Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych
( - ) Stanisław Altenberg


20-11-2019, Marcin Jarosz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.