Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

OGŁOSZENIE: XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE


W dniu 25 listopada 2020 roku (środa) o godz. 12:00 odbędzie się XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE w zdalnym trybie obradowania z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej).

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 6 listopada 2020 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie:

a) udzielenia przez gminę Staszów pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu projekt nr 290/20,
b) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2020 rok – projekt nr 288/20,
c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2020–2031 – projekt nr 289/20,
d) obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Staszów – projekt nr 291/20,
e) Rocznego Programu Współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 . o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2021 rok – projekt nr 292/20,
f) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – projekt nr 293/20,
g) ustanowienia pomnika przyrody na terenie gminy Staszów – projekt nr 294/20,
h) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego – projekt nr 295/20,
i) przyznania pierwszeństwa w nabywaniu budynków użytkowych ich najemcom oraz wyrażenia zgody na ich zbycie wraz z gruntem niezbędnym do racjonalnego z nich korzystania - projekt nr 296/20.
5. Wolne wnioski w tym:
- informacja Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z działalności za okres od 16.10.2020 r. do 23.11.2020 r.
6. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Staszowie
(-) Ireneusz Kwiecjasz20-11-2020, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.