Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Informacja w sprawie oświadczenia o wartości sprzedanych napojów alkoholowych w 2016 roku


Urząd Miasta i Gminy w Staszowie przypomina, że zgodnie z art.111 ust 4 i 7 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 poz. 487 ze zmianami) przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2016 zobowiązani są do złożenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2017 roku pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w celu naliczenia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2017.

Opłatę tę należy uiścić na rachunek Gminy Staszów PKO Bank Polski S.A. w Staszowie nr 61102026290000970203300787

Opłaty można dokonać w całości lub w 3 równych ratach płatnych w terminach: do 31 stycznia, do 31 maja i do 30 września 2017 roku.

Zgodnie bowiem z art. 18 ust. 12 pkt 5 cytowanej ustawy zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa m. in. w przypadku nie złożenia oświadczenia lub nie dokonania opłaty, o której mowa w ww. artykule 111 ust 7 pkt 5 i nie dopełnienia w terminie obowiązku:

a) złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4 lub

b) dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5.

Jednocześnie przytaczamy brzmienie art. 18 ust. 12a i 12b, na jaki prosimy zwrócić szczególną uwagę:

ust. 12a w przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit.a, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% tej opłaty określonej w art. 111 ust. 2

ust. 12b w przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit.b, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.

Nadmieniamy jednocześnie, że powyższy przepis nie ma charakteru uznaniowego, a wręcz przeciwnie obliguje organ do wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w sytuacji, gdy przedsiębiorca, któremu wydano zezwolenie, nie dokonał obowiązku wpłaty w ww. terminach.

Ponadto w art. 18 ust. 13 omawianej ustawy określono, iż przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z przyczyn określonych w ust. 12 pkt 5 może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Z wypełnionym oświadczeniem należy zgłosić się do tut. Urzędu (pokój nr 121 I piętro) w celu naliczenia należnej opłaty.

W przypadku nie złożenia oświadczenia i nie dokonania opłaty w ustawowych terminach zostanie wydana decyzja o wygaśnięciu zezwolenia.


Oświadczenie o wartości sprzedanych napojów alkoholowych w roku 2016 znajduje się w zakładce "Pliki do pobrania".


05-02-2018, Marcin Jarosz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.