Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Podsumowanie projektu "Przeciw Przemocy"


W dniu 18 grudnia br. w Restauracji „Czas na Zegar” odbyła się konferencja podsumowująca projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie, pn „Przeciw Przemocy”. Projekt był współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu osłonowego pn „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. W czasie konferencji Kierownik Ośrodka - Pani Renata Śledź mówiła o potrzebach realizacji tego typu zadań w kontekście negatywnych skutków przemocy domowej na życie człowieka. Koordynator projektu – Pani Aneta Błasińska przybliżyła podstawowe założenia projektu, zrealizowane zadania oraz osiągnięte rezultaty.

W ramach zrealizowanego projektu :

- osoby zagrożone bądź dotknięte zjawiskiem przemocy zostały wyedukowane w zakresie; nietolerancji na zjawisko przemocy,procedur prawnych radzenia sobie w kryzysie itp. zwiększono wiedzą członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych w zakresie: przeciwdziałania przemocy w rodzinie, możliwości i form pomocy osobom doznającym przemocy, właściwej współpracy między instytucjami,

- zorganizowano superwizję dla członków Zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych.

W czasie konferencji Kierownik Ośrodka, podziękowała przedstawicielom instytucji, które wspierały Ośrodek w realizacji w/w zadania, tj:
- Panu Leszkowi Kopciowi - Burmistrzowi Miasta i Gminy oraz jego zastępcy dr Ewie Kondek,
- Pani Iwonie Cukierskiej, Kierownikowi Zespołu Służby Kuratorskiej Sądu Rejonowego w Staszowie
- Panu Leszkowi Dębowskiemu, Komendantowi Komendy Powiatowej Policji w Staszowie,
- Pani Danucie Batóg, Pełnomocnikowi Gminnej Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Staszowie,
- Pani Annie Karasińskiej , Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Staszowie oraz
- Pani Justynie Kowalczyk właścicielowi Gabinetu Psychologicznego w Staszowie.

Konferencję podsumowała krótka dyskusja, w której udział wzięli Burmistrz Staszowa - Pan Leszek Kopeć, Pani Anna Kaczmarczyk – Dyrektor Poradni Psychologiczno Pedagogicznej oraz psycholog projektu - Pani Justyna Kowalczyk. Istotną wartością dodaną realizowanego projektu jest to, że niektóre działania, rozpoczęte w ramach realizowanego zadania będą kontynuowane po jego zakończeniu.

Grupa wsparcia, która zawiązała się w ramach niniejszego projektu, chce dalej funkcjonować spotykać się i wspierać w Ośrodku Pomocy Społecznej poza projektem. Podczas realizowanego projektu udało się także zdiagnozować problemy rodzin wymagające długofalowych działań, które będą kontynuowane przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną w Staszowie.24-12-2019, Marcin Jarosz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.