Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Program „Czyste Powietrze” w Staszowie

Gmina Staszów od 2019 r. realizuje rządowy program „Czyste Powietrze”. Jednym z jego celów jest zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program daje możliwość uzyskania wsparcia finansowego przez właścicieli domów jednorodzinnych na ocieplenie budynków, wymianę okien czy na wymianę starego kotła grzewczego. Program ma zachęcić mieszkańców do działań ograniczających emisję szkodliwych dla zdrowia i środowiska zanieczyszczeń powietrza. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Gmina Staszów zachęca i wspiera swoich mieszkańców przy przygotowaniu i składaniu niezbędnych wniosków. Wszyscy właściciele nieruchomości jednorodzinnych zainteresowani programem „Czyste powietrze” mogą we wtorki i piątki skorzystać z bezpłatnego punktu konsultacyjnego w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie. Przeszkoleni pracownicy urzędu pomogą i udzielą wszelkich informacji na temat Programu „Czyste Powietrze”. Każdy zainteresowany uzyska również pomoc w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie i jego rejestracji na platformie elektronicznej. Równolegle z pomocą na terenie gminy Staszów prowadzone są również kontrole palenisk w domach mieszkalnych. W niektórych przypadkach Straż Miejska może pouczyć lub nałożyć mandat na właściciela budynku. W 2020 roku staszowscy strażnicy przeprowadzili 25 kontroli (14 własnych oraz 11 zgłoszonych),


Punkt informacyjny znajduje się w pokoju nr 8 na parterze Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, przy ul. Opatowskiej 31. Czynny jest we wtorki i piątki w godzinach 8.00 – 14.00.


Urząd Miasta i Gminy w Staszowie pomaga mieszkańcom poprzez uruchomiony w 2019 r. punkt informacyjny. W roku 2019 i 2020 wypełniono i przekazano za pośrednictwem UMiG w Staszowie do WFOŚiGW w Kielcach 46 kompletnych wniosków do programu.

Informowanie mieszkańców miasta i gminy Staszów (bezpośrednie, telefoniczne lub w formie elektronicznej) prowadzone jest codziennie w zależności od potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców. Ilość udzielonej pomocy przy wypełnianiu wniosków osobiście składanych przez beneficjenta w WFOŚiGW w Kielcach oraz udzielanych informacji przez pracowników tut. Urzędu osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze” nie jest ewidencjonowana.

O programie

„Czyste Powietrze” to rządowy program realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jego najważniejszym celem jest ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem w przestarzałych domowych piecach.

Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, jak węzeł cieplny, pompa ciepła, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy kondensacyjny, ogrzewanie elektryczne, kocioł na paliwo stałe (węgiel, biomasa) oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Więcej informacji na temat programu znajduje się TUTAJ (https://portalbeneficjenta.wfos.com.pl/strona-glowna-programu) lub na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl


Formy dofinansowania w ramach Programu

Program przewiduje dwa poziomy dofinansowania:

1. Dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania:

Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł,

1) stanowiącym podstawę obliczenia podatku, wykazanym w ostatnio złożonym zeznaniu podatkowym zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych;

2) ustalonym: zgodnie z wartościami określonymi w załączniku do obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny w sprawie wysokości dochodu za dany rok z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, obowiązującego na dzień złożenia wniosku oraz na podstawie dokumentów potwierdzających wysokość uzyskanego dochodu, zawierających informacje o wysokości przychodu i stawce podatku lub wysokości opłaconego podatku dochodowego w roku wskazanym w powyższym obwieszczeniu ministra;

3) z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, przyjmując, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód roczny w wysokości dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy o podatku rolnym,obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie. Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2019 r. 3244 zł (Dz. U. z 2020 r. poz. 333).

4) niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i mieszczącym się pod względem rodzaju w katalogu zawartym w art. 3 lit. c) ustawy o świadczeniach rodzinnych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazanym w odpowiednim dokumencie. W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł określonych powyżej w pkt. 1)-4), dochody te sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.

2. Dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania:

1. Beneficjentem jest osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

1) jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;

2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany
w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

a)1400zł w gospodarstwie wieloosobowym,

b)1960zł w gospodarstwie jednoosobowym.

2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby, o której mowa w ust. 1, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Zaświadczenia o dochodach na jednego członka gospodarstwa domowego w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy w Staszowie wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie, ul. Wschodnia 13.

08-02-2021, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.