Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Staszów

Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Staszów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Staszów to aktualizacja obowiązującego dokumentu z 1999 roku. Opracowanie nowej wersji Studium wynika ze zmieniających się przepisów prawa, uwarunkowań oraz potrzeb mieszkańców. Zapisy zawarte w tym dokumencie pozwalają na realizację długo oczekiwanych inwestycji, powstanie nowych miejsc pracy oraz poprawę jakości życia mieszkańców miasta i gminy Staszów.

Po sporządzeniu projektu zmiany Studium dokument został przedstawiony właściwym instytucjom do zaopiniowania i uzgodnienia. Następnie do projektu Studium wprowadzono zmiany wynikające z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień. Etap ten zakończył się 15 grudnia 2021 r. Kolejnym krokiem jest ogłoszenie o wyłożeniu projektu Studium do publicznego wglądu na co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia oraz udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej tut. urzędu.

W dniach od 3 stycznia 2022 r. do 31 stycznia 2022 r. odbędzie się wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Staszów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Staszów, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany Studium odbędzie się w dniu 28 stycznia 2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów. Mieszkańcy mogą składać uwagi do projektu Studium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lutego 2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy Staszów rozpatruje złożone uwagi, a nieuwzględnione przedstawia Radzie Miejskiej w Staszowie do rozstrzygnięcia przed uchwaleniem Studium.

Zapraszamy do zakładki "Konsultacje Społeczne", w której znajdują się dokumenty z dotychczasowej procedury sporządzania projektu Studium.


Obwieszczenie o wyłożeniu
Klauzula informacyjna
Studium wyłożenie tekst
Studium wyłożenie rysunek kierunki
Studium wyłożenie rysunek uwarunkowania
Prognoza Oddziaływania na Środowiskowo wyłożenie tekst
Prognoza Oddziaływania na Środowiskowo wyłożenie rysunek
Prognoza Oddziaływania na Środowiskowo wyłożenie oświadczenie

WAŻNE informacje dotyczące składania uwag:
Uwagi do projektu zmiany Studium oraz wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą wnosić osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Staszów w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta i Gminy Staszów, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów, ustnie do protokołu, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: biuro@staszow.pl, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wnoszący uwagi lub wnioski podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania lub nazwę i adres siedziby, a także oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.


Uwagi składać można do dnia 22 lutego 2022 r. na formularzu dostępnym tutaj -link-
Uwagi złożone po upływie w/w terminu pozostają bez rozpatrzenia.


23-12-2021, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.