Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

"Przeciw przemocy". Projekt OPS w Staszowie


Od 1 czerwca 2019 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie, rozpoczął realizację projektu pod tytułem „Przeciw Przemocy” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu osłonowego pod nazwą „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

Celem głównym projektu jest zwiększenie jakości i dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie zamieszkujących Gminę Staszów.


Celami szczegółowymi projektu są :
- rozwój poradnictwa specjalistycznego dla osób doznających przemocy domowej (w tym rodzinnego, prawnego, psychologicznego, socjalnego),
- rozwój oddziaływań terapeutycznych ukierunkowanych na osoby doznające przemocy i osoby stosujące przemoc (terapia rodzinna),
- edukacja rodziców nie radzących sobie w procesie wychowawczym z problemem przemocy, problemem uzależnienia i współuzależnienia,
- wzmocnienie kompetencji zawodowych i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu osób realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez przeprowadzenie szkoleń tematycznych,
- podniesienie poziomu świadomości społecznej i uwrażliwienie mieszkańców miasta i gminy Staszów na zjawisko przemocy domowej.

W projekcie weźmie udział: 15 osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie zamieszkujących Gminę Staszów oraz 19 członków zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Staszowie.
Uczestnicy projektu otrzymają kompleksowe wsparcie w formie :
- indywidualnego poradnictwa prawnego,
- indywidualnego i grupowego poradnictwa psychologicznego,
- grupy wsparcia,
- szkolenia „Szkoła dla rodziców”
- terapii rodzinnej
- wyjazdu szkoleniowego do dwóch ośrodków wsparcia

oraz wsparcie dodatkowe w formie:
- pokrycia kosztów dojazdu na zajęcia,
- posiłku w trakcie zajęć,
- książek i filmów edukacyjnych,
- udziału w spektaklu teatralnym.

W dniu 26 czerwca 2019 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej odbyło się spotkanie organizacyjne dotyczące projektu pt. „Przeciw Przemocy” . W spotkaniu wzięło udział 11 osób zagrożonych bądź dotkniętych zjawiskiem przemocy domowej. Uczestnicy spotkania podpisali deklarację uczestnictwa w projekcie, zostali zapoznani z planowanymi w projekcie działaniami i harmonogramem tych działań.
Pierwsze zajęcia w formie grupy wsparcia odbędą się w dniu 03 lipca 2019 r. w sali konferencyjnej Ośrodka. Na miesiąc lipiec br zaplanowano także indywidualne konsultacje psychologiczne oraz zajęcia grupowe z psychologiem. Realizacja projektu potrwa 7 miesięcy i zakończy się konferencja podsumowującą projekt, w grudniu 2019 r.

Łączna wartość realizowanego zadania wynosi 49 000,00 zł
w tym:
- dofinansowanie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - 30 866,00 zł
- wkład własny Gminy - 18 134,00 zł


Koordynator projektu
Aneta Błasińska
05-07-2019, Marcin Jarosz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.