Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Razem Aktywni. Projekt OPS przeciw wykluczeniu


W dniu 6 czerwca 2019 r. Gmina Staszów, podpisała umowę na realizacje projektu systemowego. Projekt pt.„Razem Aktywni” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 - ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie. Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej u 40 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zamieszkujących Gminę Staszów. Projekt będzie realizowany w dwóch, dwudziestoosobowych edycjach.

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby, które spełniają następujące kryteria formalne:
I. Osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art.7 ustawy o pomocy społecznej, lub osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

II. Miejsce zamieszkania – Gmina Staszów.
Kryteria dodatkowe:
- osoby bezrobotne lub bierne zawodowo,
- dochód nie przekraczający kryterium dochodowego określonego w art.8 ustawy o pomocy społecznej,
- osoby niepełnosprawne,
- kobiety.

W ramach projektu uczestnicy otrzymują następujące formy wsparcia:
- poradnictwo indywidualne i zajęcia grupowe z doradcą zawodowym,
- poradnictwo psychologiczne indywidualne i grupowe,
- indywidualne poradnictwo prawne,
- pośrednictwo pracy,
- udział w grupie wsparcia,
- wielomodułowe kursy zawodowe, zakończone egzaminami państwowymi lub certyfikatami potwierdzającymi nabycie kwalifikacji w zawodzie, wraz ze stypendium szkoleniowym,
- 5-miesięczne staże, za które wypłacone zostaną stypendia stażowe.

Wsparciem dodatkowym dla uczestników projektu są :
- pomoc pieniężna w formie zasiłków celowych dla uczestników projektu,
- posiłek w trakcie zajęć,
- pokrycie kosztów ubezpieczenia NW, badań wstępnych i do celów sanitarno – epidemiologicznych oraz szkoleń z zakresu BHP,
- wyjazd edukacyjno – integracyjny do podmiotu ekonomii społecznej,
- paczki świąteczne.


Projekt jest realizowany w partnerstwie z Sidrom Sp. z.o.o, przez okres 24 miesięcy tj. od 01 marca 2019 r. do 28 lutego 2021 r.


Beneficjenci pierwszej edycji projektu, którzy biorą udział w zajęciach projektowych od marca br, dotychczas skorzystali ze wsparcia w formie; indywidualnego i grupowego poradnictwa psychologicznego, grupy wsparcia, pośrednictwa pracy oraz indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego w kolejnym etapie zostaną skierowani na 5 miesięczne staże i kursy zawodowe.


Na realizacje projektu uzyskano dofinansowanie ze środków wspólnotowych w wys. 857 077,55 zł. Wkład własny Gminy Staszów stanowi kwota - 168 061,74 zł. Łączna wartość projektu wynosi 1 025 139,29 zł


Tekst i zdjęcia: Kierownik Ośrodka Renata Śledż

Spotkanie organizacyjne I edycji Projektu, które odbyło się 20 marca 2019 r.

Zajęcia indywidualne z pośrednictwa pracy. Kwiecień 2019

Zajęcia grupowe z psychologiem. Maj 2019.


05-07-2019, Marcin Jarosz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.