Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

VII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

15 marca odbyła się VII Sesja Rady Miejskiej w Staszowie. Radni podjęli 10 uchwał. W sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Staszów zgromadzili się także sołtysi, którzy razem z włodarzami i radnymi świętowali Dzień Sołtysa.

Sesja rady miejskiej rozpoczęła się od uhonorowania pracy sołtysów z okazji ich święta. Dzień Sołtysa przypada na 11 marca i ma na celu okazanie wdzięczności sołtysom za pracę na rzecz lokalnej społeczności oraz podkreślenie ich roli, jaką odgrywają w życiu każdej wsi. Wszyscy sołtysi z 35 sołectw naszej gminy zostali zaproszeni na VII Sesję Rady Miejskiej, by odebrać życzenia, listy gratulacyjne oraz upominki od Leszka Kopcia, burmistrza miasta i gminy Staszów, Ewy Kondek, zastępcy burmistrza oraz radnych rady miejskiej. - Chcieliśmy uroczyście, oficjalnie, złożyć Wam życzenia. Zdrowia, uśmiechu, radości, spełnienia marzeń i satysfakcji z pełnienia obowiązków. Życzymy Wam wytrwałości, zaangażowania i sukcesów. Bo Wasze sukcesy będą naszymi sukcesami – mówił burmistrz. Włodarz podkreślał także rangę funkcji sołtysa oraz jego wkład w rozwój i aktywizację wsi.

Podczas właściwej części sesji radni zajmowali się wprowadzaniem zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2019 – 2029. Radni podjęli także uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemniki o określonej pojemności. Zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest między innymi ze wzrostem kosztów ponoszonych przez gminę Staszów na funkcjonowanie systemu odbierania odpadów komunalnych oraz podwyżką cen przyjęcia i zagospodarowania odpadów komunalnych przez Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędzowie. Przy obowiązujących stawkach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpływy z opłat nie wystarczały na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu. Dlatego podjęto uchwałę, która podwyższa stawki tych opłat w sposób następujący:

W przypadku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie wiejskim gminy Staszów (35 sołectw) ustala się stawkę:

  • 10 zł miesięcznie od jednego mieszkańca w przypadku odpadów segregowanych,
  • 5 zł miesięcznie od każdego kolejnego mieszkańca w przypadku odpadów segregowanych w nieruchomościach zamieszkałych przez więcej niż 4 osoby,
  • 20 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne nie są segregowane.

W przypadku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Staszowa ustala się stawkę:

  • 13 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, jeżeli odpady są segregowane,
  • 26 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne nie są segregowane.

Podczas sesji radni podjęli także uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Staszów na rok 2019” oraz „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Staszów na lata 2018 – 2032”. Wyrażono zgodę na bezprzetargowe zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kurozwęki na rzecz właściciela działek przyległych, w celu poprawy ich warunków zagospodarowania. Radni wyrazili także zgodę na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Staszowie, przy ul. Krakowskiej. Określono zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Staszów. Podczas sesji radni głosowali nad zmienieniem uchwały Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej, ustalenia przedmiotu jej działania i składu osobowego. W konsekwencji podjęcia odpowiedniej uchwały zniesiono formę ochrony przyrody w postaci pomnika przyrody z drzewa gat. klon jawor, rosnącego na terenie nieruchomości w Kurozwękach. Podjęcie uchwały było konieczne w celu usunięcia ww. drzewa, które zostało złamane w efekcie silnych podmuchów wiatru.


20-03-2019, Marta Kotlarz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.