Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Wniosek o płatność w Programie Czyste Powietrze - informacja dla wnioskodawców

Informacja

dla wnioskodawców Programu Czyste Powietrze

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE

Wsparcie ze strony Gminy

Na podstawie § 2 ust.1 pkt.7 Porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w sprawie wsparcia wnioskodawców Programu Czyste Powietrze Gmina Staszów zapewni pomoc Wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania w tym pomoc przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.


Wnioskodawca w celu uzyskania pomocy w umówionym wcześniej terminie

np.: ( telefonicznie nr Tel.:15 864 83 72) składa dokumenty niezbędne przy prawidłowym wypełnieniu wniosku o płatność.:

1. Kserokopię wniosku o dofinansowanie ( jeżeli posiada).

2. Kserokopię Umowy o dofinansowanie/ dotację ( lub pismo o nadaniu nr umowy).

3. Protokół odbioru robót wykonawcy.

4. Kopie faktur lub innych równorzędnych dowodów księgowych, potwierdzające zakup materiałów lub usług w ramach przedsięwzięcia, odzwierciedlające zakres zrealizowany zgodnie z zestawieniem finansowo – rzeczowym, potwierdzone za zgodność z oryginałem i opatrzone datą i czytelnym podpisem Beneficjenta.

5. W przypadku wniosku o wypłatę na rachunek wykonawcy lub sprzedawcy w dokumencie księgowym musi być wskazany numer rachunku bankowego

6. Dokument dokonanego przelewu lub inny dokument poświadczający opłacenie faktur oraz innych równorzędnych dowodów księgowych.
(Dokument dołącza się w przypadku wniosku o wypłatę środków na rachunek Beneficjenta. )

7. Dokument potwierdzający trwałe wyłączenie z użytkowania źródła ciepła:

− kopia imiennego dokumentu zezłomowania - formularz przyjęcia odpadów metali, o którym mowa w Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, art. 102, potwierdzającego trwałe wyłączenie z użytkowania źródła ciepła – dotyczy: kotła na węgiel, kotła na biomasę, pieca wolnostojącego typu koza, trzonu kuchennego.

8. Kopie dokumentów potwierdzających zgodność zainstalowanego źródła ciepła, odnawialnych źródeł energii, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z wymaganiami określonymi w Programie (certyfikaty/etykiety klasy energetycznej/zaświadczenie producenta/karta produktu).

9. Kopia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, wystawiona na wnioskodawcę, wydana zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub kopia zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych na budynek objęty przedsięwzięciem. Dokument dołącza się w przypadku budynków nowobudowanych, do pierwszego wniosku o płatność.

10. Oświadczenie kierownika budowy, które potwierdza, że przegrody w nowobudowanym domu spełniają na dzień zakończenia przedsięwzięcia wymagania dla przegród określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie obowiązujących od 31 grudnia 2020 roku.

11. Dokument potwierdzający uzyskanie dofinansowania zakresu rzeczowego wchodzącego w skład przedsięwzięcia z innych środków publicznych.

Do momentu całkowitego rozliczenia umowy, a więc w szczególności do zakończenia okresu trwałości przedsięwzięcia, Beneficjent zobowiązany jest do przechowywania oryginałów dowodów księgowych oraz pozostałych dokumentów dotyczących przyznanego dofinansowania.

Wypłata środków (częściowa lub końcowa) dokonywana jest na podstawie wniosku o płatność sporządzonego przez Beneficjenta. •


11-05-2021, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.