Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ

30 grudnia 2019 roku odbyła się XIX Sesja Rady Miejskiej w Staszowie. W sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie głosowano nad dziewięcioma uchwałami oraz uchwalono budżet gminy Staszów na 2020 rok.

Podczas ostatniej w roku 2019 sesji Rady Miejskiej w Staszowie, wprowadzono zmiany w budżecie miasta i gminy Staszów na rok 2019 oraz zmieniono Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Staszów na lata 2019-2029. Ustalono także wysokość opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie miasta i gminy Staszów. Opłaty określone w uchwale dotyczą celów niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną tych dróg. Ustalono również dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców - Grupa 5,6,7,8,9 na terenie gminy Staszów. Gmina przekaże dopłatę w wysokości 3,00 zł brutto za 1 m3 odprowadzonych ścieków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie. Dopłatę ustalono również dla taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Staszów dla miejscowości: Wiązownica Duża, Wiązownica Mała, Wiązownica-Kolonia oraz Smerdyna. Dopłata dla taryfy tych grup odbiorców wynosić będzie 2,25 zł, a gmina przekaże ją Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Usługowemu „Propol”.

Podczas sesji radni podjęli uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Staszów na 2020 rok. Ustalono także stawkę jednostkowej dotacji przedmiotowej na 2020 rok oraz wysokość dotacji przedmiotowej na 2020 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie – samorządowego zakładu budżetowego. Podjęto także uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2020 – 2031.

Następnie miało miejsce przedstawienie projektu uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z uzasadnieniem Burmistrza Miasta i Gminy Staszów. Przedstawiono pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach oraz komisji stałych Rady Miejskiej w Staszowie. Następnie radni podjęli uchwałę w sprawie budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2020 rok. Zgodnie z nią, ustalono kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 120 378 672,14 zł, z tego dochody bieżące to 108 287 870,37 zł, a dochody majątkowe - 12 090 801,77 zł. Wydatki budżetu zaplanowane na 2020 rok wynoszą 121 378 672,14 zł (wydatki bieżące – 106 565 387,31 zł i wydatki majątkowe – 14 813 284,83 zł. Budżet ustala wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 8 015 418,38 zł. Deficyt budżetu gminy, który zostanie pokryty przychodami z kredytu, ustalono na 1 000 000,00 zł. Przychody budżetu ustalono w wysokości 5 050 000,00 zł, a rozchody w wysokości 4 050 000,00 zł. W budżecie tworzone są rezerwy: ogólna – 130 000,00 zł i celowa – 302 000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pokryją wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (550 000,00 zł). Dochody pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych zostaną przeznaczone na finansowanie systemu ochrony środowiska (842 800,00 zł). Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono na kwotę 2 800 000,00 zł i pokryją one wydatki na cele związane z kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Dochody pochodzące z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców zostaną przeznaczone na zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego (35 000,00 zł).

Uchwała budżetowa zakłada, że największa część dochodów gminy w 2020 roku będą pochodziły z dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (37 050 826,00 zł) oraz z działu „Rodzina” (32 449 258,00 zł), w którym zawiera się między innymi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Znaczna część dochodów gminy w roku 2020 pochodzić będzie także z „Różnych rozliczeń” (30 256 428,00 zł), do których zaliczamy na przykład część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z budżetem, gmina Staszów w roku 2020 najwięcej środków przeznaczy na dział „Oświata i wychowanie” (39 547 100,27 zł), z czego największa część wydatków zostanie przeznaczona na wynagrodzenia osobowe pracowników. Gmina przeznaczy także 33 860 552,94 zł w związku z wydatkami w dziale „Rodzina”, z czego ponad 22 mln zostaną przeznaczone na świadczenia wychowawcze. Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska budżet przewiduje wydatkowanie sumy w wysokości 15 756 007,41 zł. Znaczna cześć środków zostanie przeznaczona na pomoc społeczną (6 576 024,25 zł) oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (3 203 142,62 zł). Na zadania inwestycyjne roczne w 2020 roku gmina Staszów przeznaczy 739 602,55 zł. Budżet zakłada między innymi zainwestowanie 342 550,09 zł w dział „Transport i łączność”, 200 000,00 zł zostanie przeznaczone na przebudowę budynków stanowiących zasób mieszkaniowy gminy, a ponad 91 tysięcy złotych zostało zagospodarowane na dział „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.02-01-2020, Marta Kotlarz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.