Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

26 listopada 2019 r. o godz. 10:00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, odbyła się XVII Sesja Rady Miejskiej w Staszowie. Radni na tej sesji podjęli 54 uchwały.

Radni miejscy zmienili uchwałę Nr IV/37/2018 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na 2019 rok oraz dotacji przedmiotowej na 2019 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie – samorządowego zakładu budżetowego. Wprowadzono także zmiany w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok oraz zmieniono Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Staszów na lata 2019 – 2029. Radni określili wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta i gminy Staszów. Poprzez podjęcie uchwały obniżono także ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020, z kwoty 58,46 zł za 1 dt do kwoty 52,44 zł za 1 dt.

Z dniem 1 stycznia Środowiskowy Dom Samopomocy w Staszowie stanie się samodzielną jednostką organizacyjną gminy Staszów. Placówka, która do tej pory działała w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej teraz będzie samodzielnym dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną. Radni oprócz wydzielenia ŚDS-u ze struktur staszowskiego OPS podczas sesji uchwalili także statut jednostki. Podczas wtorkowej sesji radni zatwierdzili także uchwałę określającą górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Staszów. Przyjęto także Strategię Rozwoju Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Staszów na lata 2019 – 2028. Uchwalono również Roczny Program Współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

Poprzez podjęcie uchwały określono kryteria rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Staszów, określono liczbę punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. Określono również kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Staszów, określono liczbę punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. Radni poprzez przyjęcie uchwały przyznali także pierwszeństwo w nabywaniu budynków użytkowych ich najemcom oraz wyrazili zgodę na ich zbycie wraz z gruntem niezbędnym do racjonalnego z nich korzystania.

Uchwała Nr VI/46/03 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 25 kwietnia 2003 r. utraciła swoją moc, w związku z czym podczas sesji podjęto uchwały w sprawie statutu sołectw i osiedli miasta i gminy Staszów. Statuty określają organizację i zakres działania jednostki pomocniczej gminy Staszów.28-11-2019, Marta Kotlarz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.