Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

23 grudnia, w zdalnym trybie obradowania, odbyła się XXXV Sesja Rady Miejskiej w Staszowie. Na sesji głosowano między innymi nad uchwaleniem budżetu miasta i gminy Staszów na rok 2021 i Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2021-2035.

Podczas sesji wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2020-2031 oraz w budżecie miasta i gminy Staszów. Ustalono także stawkę jednostkową dotacji przedmiotowej na rok 2021 dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie, w wysokości 7 631,58 zł na jednego uczestnika zajęć reintegracji zawodowej i społecznej. Gmina przeznaczy w 2021 roku dla CIS-u, w formie dotacji przedmiotowej, 290 000,00 zł. Podczas spotkania uchwalono Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Staszów na rok 2021.

Ważnym tematem sesji było uchwalenie budżetu miasta i gminy Staszów na rok 2021. Zarówno budżet, jak i Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2035 zostały pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Kielcach, Zespół Zamiejscowy w Sandomierzu. Zgodnie z uchwałą budżetową, ustalono łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 126 790 582,87 zł. Planowane wydatki ustalono w wysokości 134 010 128,41 zł. Utworzono także rezerwy w budżecie: ogólną – w wysokości 135 000,00 zł oraz celową – w wysokości 32 400,00 zł. W uchwale budżetowej ustalono dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które zostaną przeznaczone na realizację zadań przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii (tj. 560 000,00 zł). Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pokryją wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska (1 065 500,00 zł). Ustalono dochody w kwocie 3 993 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 3 993 000,00 zł na cele związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców – 27 500,00 zł - pokryją wydatki na zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Wydatki do realizacji w ramach funduszu sołeckiego ustalono w wysokości 747 148,87 zł przeznaczone na zadania własne.

Zgodnie z planowanym budżetem, najwięcej w 2021 roku Gmina planuje wydać na rodzinę. Na ten dział, obejmujący między innymi świadczenia wychowawcze i rodzinne, zaplanowano przeznaczyć aż 35 840 222,88 zł. Na oświatę i wychowanie przeznaczymy 34 525 367,21 zł. Na wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska zaplanowano w budżecie kwotę 19 444 845,57 zł. Na dział „Pomoc społeczna” przeznaczono 6 284 043,24 zł. Natomiast przychody budżetu w roku 2021 zostały ustalone w kwocie 11 069 545,54 zł, a rozchody w wysokości 3 850 000,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Staszów zawiera kontynuację przyjętych założeń w obowiązującym WPF w zakresie spłaty dotychczasowego zobowiązania oraz wykazanych do realizacji przedsięwzięć. Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach, Zespół Zamiejscowy w Sandomierzu uznał, że gmina Staszów ma możliwość sfinansowania planowanego w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok deficytu budżetu w kwocie 1 905 695,54 zł. Deficyt, czyli różnica między dochodami a wydatkami budżetu, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

04-01-2021, Marta Kotlarz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.