Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

ZARZĄDZENIE Nr 219/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 06.12.2021 roku

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Doposażenie placu zabaw”w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021 w miejscowości Dobra.

Na podstawie art.33 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021.1372 ) zarządzam co następuje:

§ 1

Dla dokonania oceny wykonania zadania pn: Doposażenie placu zabaw w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021 dla miejscowości Dobra. powołuję Komisję w następującym składzie:

1. Przewodniczący: Grzegorz Klimek - Urząd Miasta i Gminy Staszów

2. Członek: Jakub Kaczmarek - Urząd Miasta i Gminy Staszów

3. Członek: Robert Widanka - Urząd Miasta i Gminy Staszów

w obecności:

1. AVIS Ekologiczne Place Zabaw ul. Turystyczna 106, 20 -230 Lublin.

1. Przy udziale:

Sołtysa wsi Dobra.

§ 2

1. Z czynności odbioru Komisja sporządzi protokół określający szczegółowo przedmiot odbioru.

2. Czynności, o jakich stanowi ust.1, Komisja dokona z należytą starannością, wiedzą techniczną, mając na względzie interes społeczny i gospodarczy Gminy Staszów.

§ 3

1.Termin rozpoczęcia pracy Komisji wyznaczam na dzień 07.12.2021.r. o godz. 14 °°

2.Termin zakończenia pracy Komisji ustalam do dnia zakończenia prac.

§ 4

Zobowiązuje się Wykonawcę do przygotowania dokumentacji niezbędnej do prawidłowego przeprowadzenia odbioru.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

/-/ mgr Leszek Kopeć


10-12-2021, Patryk Dudzic
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.