Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

ZARZĄDZENIE Nr 229/2021 Burmistrza Miasta I Gminy Staszów z dnia 20.12.2021 roku

w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji ds. Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Staszów


Na podstawie art. 7 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485) oraz Uchwałą Nr LVI/437/2021 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.


§ 1.

W związku z planowanym przystąpieniem do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Staszów powołuje się Komitet Rewitalizacji ds. Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Staszów (zwany dalej Komitetem Rewitalizacji)
w następującym składzie:


I. Mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i towarzystwa
budownictwa społecznego:

1) Jakub Maj – mieszkaniec obszaru rewitalizacji – Staszów,
2) dr Kazimierz Sztaba - mieszkaniec obszaru rewitalizacji – Staszów,
3) Tomasz Kasperkiewicz - mieszkaniec obszaru rewitalizacji – Staszów,
4) Aldona Janicka - mieszkaniec obszaru rewitalizacji – Wiśniowa Poduchowna,
5) dr Dariusz Kubalski - mieszkaniec obszaru rewitalizacji – Dyrektor SP nr 2
w Staszowie jako przedstawiciel podmiotu zarządzającego nieruchomością
znajdującą się na tym obszarze.

II. Mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt. I:
6) Marzanna Tomporowska,
7) Marzena Szczypkowska,
8) Paweł Krakowiak,
9) Alicja Misiak,
10) Joanna Jarosz.

III. Przedstawiciele podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą:
11) Jacek Marek.

IV. Przedstawiciele podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze
gminy działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych:

12) Grzegorz Wasilewski – Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Zagrody.

V. Przedstawiciele organów władzy publicznej oraz innych podmiotów realizujących na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa:
13) Tomasz Klimek – Radny Rady Miejskiej,
14) Piotr Kasperkiewicz - Radny Rady Miejskiej.

W razie potrzeby Przewodniczący Komitetu Rewitalizacji może zaprosić do współpracy ekspertów i specjalistów w danej dziedzinie.

§ 2.

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Miasta i Gminy Staszów.

§ 3.

Zasady działania Komitetu Rewitalizacji określone zostały w Regulaminie Komitetu Rewitalizacji, stanowiącym załącznik nr 1 do UCHWAŁY NR LVI/437/2021 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

§ 4.

Zobowiązuje się wszystkich kierowników i pracowników Urzędu Miasta i Gminy Staszów oraz kierowników podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych do ścisłej współpracy i udzielania Komitetowi Rewitalizacji wszelkiej pomocy związanej z realizacją zadania, w tym udzielania niezbędnych informacji i danych.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Biura Pozyskiwania Środków Finansowych.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Burmistrz
Miasta i Gminy Staszów
/-/ mgr Leszek Kopeć


03-01-2022, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.