Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Zarządzenie nr 4/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 3 stycznia 2022 roku

w sprawie: naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych gminy Staszów w 2022 roku.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.1)) i art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.2)) oraz uchwały LVII/444/2021 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2021 r. poz. 4294), Burmistrz Miasta i Gminy Staszów zarządza, co następuje:

§ 1

1. Spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), działających na terenie gminy Staszów, ogłasza się otwarty nabór członków komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych gminy Staszów w 2022 roku.
2. Ogłoszenie o naborze, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

1. Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej, stanowi załącznik nr 2 do
niniejszego Zarządzenia.
2. Zgłoszenie kandydatur na członków komisji konkursowej upływa z dniem 17 stycznia 2022 roku.

§ 3

Ogłoszenie o otwartym naborze publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.staszow,
2) na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie www.staszow.pl,
3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
BURMISTRZ
/-/ mgr Leszek Kopeć


10-01-2022, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.