Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany Studium


28 stycznia 2022 r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów (sala konferencyjna) odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Staszów. Spotkanie odbędzie się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych.

Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Staszów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wyłożony jest do publicznego wglądu w dniach od 03.01.2022 r. do 31.01.2022 r. w godz. od 7:00 do 15:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Staszów, ul. Opatowska 31 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.staszow.pl. Z projektem zmiany Studium można zapoznać się również na stronie internetowej www.staszow.pl w zakładce Konsultacje społeczne.

Uwagi do projektu zmiany Studium oraz wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Staszów w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta I Gminy Staszów, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów, ustnie do protokołu, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: biuro@staszow.pl, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lutego 2022 r.

Wnoszący uwagi lub wnioski podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania lub nazwę i adres siedziby, a także oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Staszów.Zapraszamy do zakładki "Konsultacje Społeczne" na stronie www.staszow.pl, w której znajdują się dokumenty z dotychczasowej procedury sporządzania projektu Studium.


27-01-2022, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.