Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

INFORMACJA - o przeznaczeniu do zbycia działki w GRZYBOWIE, na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A.

I N F O R M A C J A (WYKAZ)
o przeznaczeniu do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości GRZYBÓW, na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A., oznaczonej nr ewidencyjnym 322/10 o pow. 1,2742 ha, stanowiącej własność Gminy Staszów, dla której w Sądzie Rejonowym w Staszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga Wieczysta nr KI1A/00031356/2.

Procedura przetargowa na sprzedaż nieruchomości prowadzona będzie przez Specjalną Strefę Ekonomiczną „Starachowice” S.A. z/s w Starachowicach (27-200), przy ul. Radomskiej 29, która jest Zarządzającym nieruchomościami należącymi do SSE- podstrefa Staszów.

Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości:

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w miejscowości Grzybów, gmina Staszów, przy głównej drodze wojewódzkiej 757 na trasie Stopnica – Staszów w odległości ok. 7 km od miasta Staszów, w sąsiedztwie nieruchomości w większości niezabudowanych o podobnym przeznaczeniu.

Działka uzbrojona w infrastrukturę techniczną w drogach dojazdowych - sieć wodociągową, sieć gazową, sieć napowietrzną sN, kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową oraz kanalizację dla sieci niskoprądowych (telefon, monitoring, sieci informatyczne).

Przedmiotowa nieruchomość leży na obszarze, dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ani obowiązku jego sporządzenia. W związku z powyższym zagospodarowanie ww. nieruchomości będzie mogło nastąpić w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy.

Dla przedmiotowego terenu wydano decyzję Nr 21/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. znak: IPP-II.6730.9.2019.IX o warunkach zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę budynku produkcyjno-magazynowego na części działki o numerze ewidencyjnym 322/5, z podziału której powstała działka 322/10, będąca przedmiotem niniejszej informacji, wobec której obecnie nie toczy się postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji o warunkach zabudowy.

Niniejsza nieruchomość wolna jest od obciążeń; nie toczy się w stosunku do niej żadne postępowanie administracyjne lub sądowe.

Zawiadamia się osoby, które przed dniem 5 grudnia 1990 r. były poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości, którzy zostali pozbawieni prawa własności, bądź ich spadkobierców, że służy im pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, pod warunkiem złożenia przez nich wniosku w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu (art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami – tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.).

Cena wywoławcza nieruchomości: 264.270,00 (słownie: dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt) złotych netto.

Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie, przy ul. Opatowskiej 31, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa, pok. nr 14/tel. 15-864-83-08.

Burmistrz
Miasta i Gminy Staszów
(-) Leszek Kopeć

16-07-2021, Grzegorz Niziałek
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.