Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

LVI Sesja Rady Miejskiej

W sali konferencyjnej staszowskiego magistratu w środę, 10 listopada, odbyła się LVI Sesja Rady Miejskiej w Staszowie. Radni podczas obrad podjęli 11 uchwał.

Przed rozpoczęciem LVI Sesji Rady Miejskiej w Staszowie Leszek Kopeć, Burmistrz Miasta i Gminy Staszów złożył członkom Prezydium Zarządu OSP RP w Staszowie podziękowania za wieloletnią służbę na rzecz lokalnej społeczności. Życzenia, gratulacje oraz upominki z rąk burmistrza Leszka Kopcia, jego zastępcy, dr Ewy Kondek, oraz przewodniczącego Rady Miejskiej, Ireneusza Kwiecjasza, odebrali druhowie: Kryspin Bednarczyk, Kazimierz Głodek, Marek Chojna oraz Zdzisław Sojka.

- Dziękuję Kolegom Druhom za wieloletnie wypełnianie pięknej służby drugiemu człowiekowi i ojczyźnie w zakresie ochrony przeciwpożarowej i poprawy bezpieczeństwa powszechnego jego mieszkańców – zwrócił się do ustępujących członków prezydium włodarz. - Życzę zarówno Wam, jak i sobie, aby strażacki sztandar nadal łączył Nas w działaniu dla dobra mieszkańców naszej gminy. Przyjmijcie ponadto życzenia spełnienia wszelkich planów i zamierzeń oraz tego, aby służba drugiemu człowiekowi była zawsze źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania – dodał burmistrz Leszek Kopeć.

Włodarze pogratulowali objęcia stanowiska Prezesa Zarządu OSP RP w Staszowie Romanowi Myśliwcowi, a Grzegorzowi Kwietniewskiemu kolejnej kadencji jako Komendant Miejsko-Gminny w Staszowie i wręczyli im upominki.

Również przed LVI Sesją Rady Miejskiej w Staszowie odbyło się uroczyste podsumowanie kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2021. Gmina Staszów już po raz kolejny przystąpiła do tej ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej. O jej założeniach opowiedziała Danuta Batóg, koordynatorka kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, specjalista ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w staszowskim magistracie.

- Tegoroczna kampania profilaktyczno-edukacyjna „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, realizowana pod hasłem „W poszukiwaniu szczęścia”, skierowana była do uczniów klas I-VIII oraz ich rodziców i nauczycieli. Miała za zadanie ochronę młodych ludzi przed negatywnymi skutkami wywołanymi izolacją społeczną, spowodowaną przez pandemię COVID-19. Danuta Batóg dodała: - Ogromne zaangażowanie nauczycieli i rodziców w ten projekt pozwoliło rozbudzić u dzieci i młodzieży chęć pozytywnego myślenia oraz zachęcić ich do kreatywnego spędzania wolnego czasu, minimalizując tym samym niebezpieczeństwo związane z wystąpieniem zachowań ryzykowanych, czy też sięganiem po substancje psychoaktywne.

W tegorocznej edycji wzięło udział ponad 20 000 uczestników z terenu całej Polski, w tym z gminy Staszów – wśród laureatów znalazło się 22 uczniów.

- Pomimo niezwykle trudnych warunków pandemicznych udało się zrealizować założenia kampanii, a szkoły chętnie uczestniczyły w proponowanych przedsięwzięciach. Dowodem tego jest wyjątkowa aktywność naszych uczniów, którzy licznie przystąpili do konkursów, za co dzisiaj chcemy im podziękować – powiedział Leszek Kopeć, Burmistrz Miasta i Gminy Staszów.

Doceniając zaangażowanie oraz motywację najmłodszych, nagrodzono ich dyplomami oraz upominkami w postaci książek, szachów Ojca Mateusza oraz słodyczy. Już po raz kolejny nagroda główna trafiła do ucznia z terenu gminy Staszów. W tym roku zestaw muzyczny zdobyła Victoria Agliano z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki w Staszowie. Prezenty uczniom wręczali burmistrz Leszek Kopeć, zastępca burmistrza dr Ewa Kondek, przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie Ireneusz Kwiecjasz oraz wiceprzewodniczący – dr Beata Gajek-Dyl i Tomasz Klimek. Podziękowania oraz upominki wręczono również nauczycielom koordynującym kampanię w staszowskich placówkach.

Następnym punktem było rozpoczęcie właściwej części sesji. Podczas obrad radni wprowadzili zmiany w budżecie Miasta i Gminy Staszów oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2021-2035. Zwiększono między innymi dochody w dziale pomoc społeczna, w kwocie 50 000,00 złotych. W trakcie sesji głosowano również w sprawie zmiany uchwały Nr LII/418/2021 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 14 października 2021 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych, w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta i gminy Staszów.

Podczas sesji radni zajmowali się uchwałą w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Staszów. Ponadto podjęto uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Staszów. Zmiany podyktowane były wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Radni Rady Miejskiej w Staszowie głosowali także w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Staszów. Ustalono również wysokości i zasady wypłacania diet dla radnych Rady Miejskiej w Staszowie oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych.

Radni Rady Miejskiej w Staszowie podjęli uchwałę w sprawie określania zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Powołanie Komitetu jest jednym z elementów partycypacji społecznej, obejmującej przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji w sposób zapewniający aktywny udział interesariuszy. Stanowi on forum współpracy i dialogu mieszkańców z organami gminy, a także pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza. W trakcie obrad radni zajmowali się uchwałą w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Staszów. Ustanowiono również na rzecz gminy prawo pierwokupu wszystkich nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji.

W trakcie LVI Sesji Rady Miejskiej głosowano w sprawie dopłaty taryfowej grupy odbiorców – Grupa 5, 6, 7, 8, 9 na terenie gminy Staszów. Ustalono dopłatę w wysokości brutto 3 złotych za 1m3 odprowadzonych ścieków, która obowiązuje w okresie od 1 lipca 2021 roku do dnia wejścia w życie nowej lub tymczasowej taryfy. Dopłata dotyczy dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Staszów, zatwierdzonej decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Ostatnia uchwała, nad którą głosowano, dotyczyła dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców – grupa 2 Gmina Staszów, dla miejscowości: Wiązownica Duża, Wiązownica Mała, Wiązownica-Kolonia oraz Smerdyna. Ustalono dopłatę w wysokości 4,50 zł brutto za 1m3 dostarczonej wody.


16-11-2021, Paulina Bąkowska
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.