Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

LX Sesja Rady Miejskiej w Staszowie

30 grudnia 2021 roku odbyła się LX Sesja Rady Miejskiej w Staszowie. W sali konferencyjnej staszowskiego magistratu głosowano nad ośmioma uchwałami, a także uchwalono budżet gminy Staszów na rok 2022.

Podczas ostatniej sesji w 2021 roku radni Rady Miejskiej w Staszowie wprowadzili zmiany w budżecie Miasta i Gminy Staszów oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2021-2035. Między innymi zwiększono dochody w dziale różne rozliczenia w związku z wprowadzeniem środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku, zgodnie z pismem Ministra Finansów, w kwocie 3 985 973,00 złotych. Radni głosowali nad uchwałą w sprawie dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców GRUPA 2 (dotyczy odbiorców indywidualnych z 4 miejscowości gminy Staszów: Wiązownica Duża, Wiązownica Mała, Wiązownica-Kolonia i Smerdyna). Ustalono dopłatę w wysokości brutto 4,50 zł za 1 m3 dostarczonej wody.

W trakcie sesji radni Rady Miejskiej w Staszowie zajmowali się również między innymi uchwałą w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Staszów na 2022 rok. Zajmowano się także uchwałą w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na 2022 rok oraz dotacji przedmiotowej na 2022 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie – samorządowego zakładu budżetowego. Stawka jednostkowa dotacji przedmiotowej wyniesie 9 473,68 złotych na jednego uczestnika zajęć reintegracji zawodowej i społecznej prowadzonych w Centrum i na jego jednego pracownika. Kwota dotacji przedmiotowej dla CIS to 360 000,00 złotych. Podjęto również uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2022-2035.

W dalszej części sesji Rady Miejskiej w Staszowie miało miejsce przedstawienie projektu uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z uzasadnieniem burmistrza miasta i gminy Staszów. Przedstawiono także pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach oraz opinie i wnioski komisji stałych Rady Miejskiej w Staszowie. Radni Rady Miejskiej w Staszowie podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok. Zgodnie z nią ustalono łączną kwotę planowanych dochodów w wysokości 117 404 730,74 złotych, z czego dochody bieżące to 101 521 240,22 zł, a dochody majątkowe 15 883 490, 52 zł. Wydatki budżetu gminy zaplanowane na 2022 rok wyniosą 133 937 051,30 zł – wydatki bieżące 105 951 210,95 zł, a wydatki majątkowe 27 985 840,35 zł. Budżet ustala wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowych w wysokości 1 043 707,02 zł. Deficyt budżetu gminy, który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, z wolnych środków oraz z zaciągniętych kredytów, ustalono na kwotę 16 532 320,56 złotych. Przychody budżetu ustalono w wysokości 20 032 320,56 zł, a rozchody w wysokości 3 500,00 zł. W budżecie utworzono także rezerwy: ogólną w wysokości 134 000,00 oraz celową w wysokości 268 000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosą 560 000,00 zł, zaś wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii to kwota 622 490,09 zł. Dochody pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych zostaną przeznaczone na finansowanie systemu ochrony środowiska – to kwota 1 577 500,00 zł. Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono na kwotę 4 335 500,00 zł i pokryją one wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Uchwała budżetowa zakłada, że największa część dochodów gminy w 2022 roku będzie pochodziła z dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (36 989 398,12 zł) oraz z działu „Różne rozliczenia” (33 476 564,00 zł), w którym zawiera się między innymi część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin. Znaczna część dochodów gminy w roku 2022 będzie pochodzić także z działu „Rodzina” (20 609 183,38 zł), do którego zaliczamy między innymi dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

Zgodnie z budżetem gmina Staszów w 2022 roku najwięcej środków przeznaczy na dział „Oświata i wychowanie” - 41 890 152,28 zł, z czego największa część wydatków zostanie przeznaczona na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników. Gmina przeznaczy również 23 531 534,32 zł w związku z wydatkami w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, zaś w dziale „Rodzina” to kwota 22 3116 599,98 zł. Na transport i łączność budżet przewiduje wydatkowanie sumy w wysokości 14 794 044,09. Znaczna część środków zostanie przeznaczona na administrację publiczną (12 569 864,53 zł) oraz na pomoc społeczną (7 090 909,00 zł). Na zadania inwestycyjne w 2022 roku gmina Staszów przeznaczy kwotę 802 031,43 zł. Budżet zakłada między innymi zainwestowanie 254 182,59 zł w dział „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, 212 712,32 zł w dziale „Transport i łączność” zostanie przeznaczone na między innymi budowę i przebudowę chodników oraz parkingów na terenie miasta i gminy, a także odbudowę dróg gminnych w ramach usuwania klęsk żywiołowych, a 200 000,00 zł będzie przeznaczone na przebudowę budynków stanowiących zasób mieszkaniowych gminy.

Po właściwej części sesji Leszek Kopeć, burmistrz miasta i gminy Staszów, podziękował Radnym za uchwalenie budżetu na 2022 rok. Włodarz skierował również podziękowania w stronę swojego zastępcy, dr Ewy Kondek: - Dziękuję Pani Burmistrz za kolejny rok bardzo dobrej współpracy. Jej codzienne starania sprawiają, że nasz Staszów jest czysty, uporządkowany i pięknieje z dnia na dzień. Dziękuję również Pani Henryce Skowron, naszemu skarbnikowi miasta i gminy Staszów, a także wszystkim pracownikom staszowskiego magistratu, za waszą pracę i profesjonalizm – dodał burmistrz Leszek Kopeć. - Jesteśmy pełni motywacji i zapału do pracy w kolejnym roku, aby miasto i gmina Staszów były jeszcze lepszym miejscem do życia dla wszystkich – podsumował włodarz.


31-12-2021, Paulina Bąkowska
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.