Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

LXXXIV Sesja Rady Miejskiej w Staszowie

29 grudnia 2022 roku odbyła się LXXXXIV Sesja Rady Miejskiej w Staszowie. W sali konferencyjnej staszowskiego magistratu głosowano nad trzynastoma uchwałami, a także uchwalono budżet gminy Staszów na rok 2023.

Podczas ostatniej sesji w 2022 roku radni Rady Miejskiej w Staszowie wprowadzili zmiany w budżecie Miasta i Gminy Staszów oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2022-2037. Między innymi zwiększono dochody w dziale „dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w związku ze zwiększonymi wpływami z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 888 418,57 złotych.

Radni głosowali nad zmianą uchwały nr LXXIV/596/2022 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 18 października 2022 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Staszów pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu. W związku z uprzednio podjętą uchwałą określono kwotę szacunkową na realizację zadania, zaś w chwili obecnej, z uwagi na rozstrzygnięcie negocjacji oraz udzielenie zamówienia publicznego, nastąpiło zmniejszenie uprzednio zaplanowanej kwoty na 27 950,52 złote. Wprowadzono także zmiany w uchwale nr XLV/369/2021Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 6 czerwca 2021 roku w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa. Zmiana polegała na zastąpieniu załącznika do niej, określającego zasady, tryb i harmonogram opracowania Strategii dla MOF Staszowa.

W trakcie sesji radni Rady Miejskiej w Staszowie zajmowali się również między innymi uchwałą w sprawie programu polityki zdrowotnej pn. „Program zdrowotny dotyczący szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom na lata 2023-2027 wśród dzieci poniżej drugiego roku życia zamieszkałych na terenie miasta i gminy Staszów. Podjęto także uchwałę w sprawie określenia zakresu działania Klubu „Senior +” w Staszowie oraz kryteriów uczestnictwa seniorów. Ustalono, że obszarem działania Klubu jest teren miasta i gminy Staszów, a przedmiotem jego działalności jest między innymi realizacja zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025. Do Klubu przyjmowane są osoby, które są mieszkańcami gminy Staszów w wieku 60+ i zostają nieaktywne zawodowo. Funkcjonowanie Klubu finansowane jest ze środków własnych Gminy, ze środków na realizację Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 oraz z innych środków dozwolonych przepisami prawa.

Radni zajmowali się również uchwałą w sprawie ustalenia szczegółowych zasad zwrotu wydatków za posiłek wydawany w Stołówce Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie oraz usługi pralnicze i kąpielowe świadczone w Punkcie Usług Pralniczych i Kąpielowych przy ulicy Krakowskiej 9b w Staszowie. Przyjęto również „Program Ochrony Środowiska dla Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie na lata 2022-2025 z perspektywą do 2029 roku”. Kolejnym punktem obrad było zatwierdzenie wniosku i wyrażenie zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej SIM SMS sp. z o. o. z siedzibą w Jędrzejowie.

Pod głosowanie poddano zmianę uchwały nr LXV/536/2022 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii gminy Staszów na lata 2022-2025. Wprowadzono zmianę polegającą na zastąpieniu dotychczasowej treści preliminarza finansowego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii na 2022 rok. Ustalono również stawkę jednostkową dotacji przedmiotowej na 2023 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie – samorządowego zakładu budżetowego. Stawka jednostkowa dotacji przedmiotowej wyniesie 10 000,00 złotych rocznie na jednego uczestnika zajęć reintegracji zawodowej i społecznej prowadzonych w Centrum i na jego jednego pracownika. Kwota dotacji przedmiotowej dla CIS to 380 000,00 złotych. Podjęto również uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2023-2037.

W dalszej części sesji Rady Miejskiej w Staszowie miało miejsce przedstawienie projektu uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z uzasadnieniem burmistrza miasta i gminy Staszów. Przedstawiono także pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach oraz opinie i wnioski komisji stałych Rady Miejskiej w Staszowie. Radni Rady Miejskiej w Staszowie podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2023 rok.

Zgodnie z nią ustalono łączną kwotę planowanych dochodów w wysokości 125 672 587,01 zł, z czego dochody bieżące to 99 952 529,31 zł, a dochody majątkowe 25 720 057,70 zł. Wydatki budżetu gminy zaplanowane na 2023 rok wyniosą 147 592476,43 zł – wydatki bieżące 1 111 418 925,06 zł, a wydatki majątkowe 36 173 551,37 zł. Budżet ustala wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym.

Uchwała budżetowa zakłada, że największa część dochodów gminy w 2023 roku będzie pochodziła z dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (37 819 311,00 zł) oraz z działu „Różne rozliczenia” (37 884 586,00 zł), w którym zawiera się między innymi część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin. Znaczna część dochodów gminy w roku 2023 będzie pochodzić także z działu „Rodzina” (10 971 961,75 zł), do którego zaliczamy między innymi dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie.

Zgodnie z budżetem gmina Staszów w 2023 roku najwięcej środków przeznaczy na dział „Oświata i wychowanie” - 47 430 139,51 zł, z czego największa część wydatków zostanie przeznaczona na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników. Gmina przeznaczy również 15 336 413,92 zł w związku z wydatkami w dziale „Administracja publiczna”, zaś w dziale „Rodzina” to kwota 13 103 527,25 zł. Na transport i łączność budżet przewiduje wydatkowanie sumy w wysokości 10 157 988,78 złotych. Znaczna część środków zostanie przeznaczona na pomoc społeczną (8 758 047,00 zł) oraz na kulturę fizyczną (2 934 200,57 zł).

Po właściwej części sesji dr Leszek Kopeć, burmistrz miasta i gminy Staszów, podziękował Radzie Miejskiej za uchwalenie budżetu na 2023 rok. Włodarz skierował również słowa podziękowania za współpracę w stronę swojego zastępcy, dr Ewy Kondek, Skarbnika Gminy Staszów – Henryki Skowron oraz pracowników staszowskiego magistratu. Burmistrz Leszek Kopeć podkreślił, że kolejny rok to nowe wyzwania, jakie stoją przed samorządem. - Nie brakuje nam motywacji i zapału do pracy. Będziemy wciąż robić wszystko, żeby nasza Gmina się rozwijała, żeby była miejscem, gdzie ludzie chcą mieszkać, pracować i rozwijać swoje działalności – podsumował włodarz.


05-01-2023, Paulina Bąkowska
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.