Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Obowiązujące stawki opłat od dnia 01 maja 2020 roku

* Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny na terenie miasta Staszowa, wynosi 21,00 zł miesięcznie za mieszkańca.

* W przypadku posiadania na nieruchomości kompostownika i kompostowanie w nim bioodpadów, właściciel nieruchomości może skorzystać ze zwolnienia w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3,00 zł miesięcznie za mieszkańca.

* Miesięczna stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny na terenie miasta Staszowa, wynosi 63,00 zł za mieszkańca.

* Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne są zbierane
i odbierane w sposób selektywny
na terenie wiejskim gminy Staszów, wynosi 17,00 zł za mieszkańca.

* W przypadku posiadania na nieruchomości kompostownika i kompostowanie w nim bioodpadów, właściciel nieruchomości może skorzystać ze zwolnienia w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3,00 zł miesięcznie za mieszkańca.

* Miesięczna stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny na terenie wiejskim gminy Staszów, wynosi 51,00 zł za mieszkańca.


Informacja o zwolnieniu w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady

Urząd Miasta i Gminy w Staszowie informuje, że Rada Miejska w Staszowie w dniu 12 marca podjęła uchwałę Nr XXII/232/2020 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy będą kompostować bioodpady w utworzonym przez siebie kompostowniku przydomowym.

Zwolnienie, o którym mowa powyżej obowiązywać będzie od dnia 01 maja 2020 roku i wynosi 3,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

Warunkiem częściowego zwolnienia wyżej wymienionej opłaty jest zaznaczenie w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi posiadanie przydomowego kompostownika i uwzględnienie przysługującego zwolnienia.

Zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przysługuje od miesiąca, w którym właściciel nieruchomości złożył deklarację o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przydomowy kompostownik musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 z późn. zm.) tj.:

  • kompostownik o pojemności do 10 m3 powinien znajdować się w odległości min. 5 m od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz w odległości min. 2 m od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego;
  • kompostownik o pojemności od 10 m3 do 50 m3 powinien znajdować się w odległości min. 30 m od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, min. 7,5 m od granicy działki sąsiedniej oraz min. 10 m od linii rozgraniczającej drogi (ulicy) lub ciągu pieszego.

UWAGA!
Posiadanie przydomowego kompostownika spełniającego ww. wymogi i kompostowanie w nim bioodpadów będzie podlegało kontroli. W przypadku stwierdzenia nieposiadania przydomowego kompostownika, niespełniania przez niego wymogów bądź niekompostowania w nim bioodpadów Burmistrz Miasta i Gminy Staszów w drodze decyzji stwierdzi utratę prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponowne prawo do zwolnienia będzie przysługiwało po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 15 864 83 22 lub w pokoju nr 11 Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.


Wpłaty z tytułu zagospodarowania odpadów należy uiszczać na rachunek bankowy Gminy Staszów: PKO Bank Polski 14 1020 2629 0000 9702 0402 3313.


Określoną w deklaracji opłatę za odpady komunalne należy uiszczać bez wezwania: gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy Staszów lub przelewem na rachunek bankowy w terminach:

- za I kwartał ( styczeń, luty, marzec) do 15 marca b.r.

- za II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec) do 15 czerwca b.r.

- za III kwartał ( lipiec, sierpień, wrzesień) do 15 września b.r.

- za IV kwartał (październik, listopad, grudzień) do 15 grudnia b.r.


29-12-2023, Ireneusz Kapusta
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.