Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Ogłoszenie: XII Sesja Rady Miejskiej w Staszowie


W dniu 27 czerwca 2019 roku (czwartek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się XII Sesja Rady Miejskiej w Staszowie.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 14.06.2019 r.
4. Raport o stanie Gminy za 2018 rok.
a) debata nad raportem,
b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów wotum zaufania projekt nr 94/19.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2018 rok:
- omówienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz informacją o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Staszów za 2018 rok;
- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami;
- przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Staszowie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów za 2018 rok;
- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Staszowie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów za 2018 rok;
- dyskusja
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2018 rok – projekt nr 95/19,
b) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów – projekt nr 96/19.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko – Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Staszowie za 2018 rok – projekt nr 92/19,
b) wprowadzenie zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok – projekt nr 97/19,
c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2019 – 2029 – projekt nr 98/19.
d) określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego – projekt nr 93/19,
e) w sprawie zmiany uchwały Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej, ustalenia przedmiotu jej działania i składu osobowego zmienionej uchwałą Nr VII/66/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej, ustalenia przedmiotu jej działania i składu osobowego - projekt nr 99/19.
8. Wolne wnioski i zapytania w tym:
- informacja Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z działalności za okres od 13.06.2019 r. do 25.06.2019 r.
9. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Staszowie
(-) Ireneusz Kwiecjasz19-06-2019, Marcin Jarosz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.