Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Dofinansowanie UE

Gmina Staszów realizuje projekt pn.: „Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzczonowicach”

Gmina Staszów realizuje projekt pn.: „Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzczonowicach”. W dniu 28 marca 2024 r. podpisano umowę o dofinasowanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego dofinansowaną ze środków Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 w ramach Priorytet 2. Fundusze Europejskie dla środowiska, Działanie 2.5 Gospodarowanie zasobami wody i przeciwdziałanie klęskom żywiołowym.
16.04.2024
Czytaj więcej

Cyfrowa gmina

Gmina Staszów realizuje kolejny projekt, który ma wpłynąć na zwiększenie jej bezpieczeństwa cyfrowego. Do placówek i instytucji gminnych trafi sprzęt komputerowy i oprogramowanie za 465 tysięcy złotych.
11.09.2023
Czytaj więcej

Będzie więcej miejsc w żłobku

W Staszowie powstaną kolejne miejsca dla naszych dzieci. Gmina uzyskała dofinansowanie z programu "Maluch+" 2022-2029 na utworzenie 48 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. W ramach wsparcia planowana jest rozbudowa, o dwa oddziały, żłobka przy ulicy Kilińskiego.
06.09.2023
Czytaj więcej

„Miasteczko ruchu drogowego w Staszowie”

Gmina Staszów pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych w dniu 21.03.2023 r. podpisała Umowę o dofinansowanie nr POIS.03.01.00-00-0341/22-00 na realizację projektu pn.: „Miasteczko ruchu drogowego w Staszowie” w ramach działania 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
22.08.2023
Czytaj więcej

SUMP – „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Staszowa”

W wyniku zawartego Porozumienia Międzygminnego z dnia 08 czerwca 2021 r. w sprawie współdziałania celem realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa, w skład którego wchodzą miasto i gmina Staszów, miasto i gmina Oleśnica oraz gmina Rytwiany zlecono m.in. opracowanie dokumentu strategicznego SUMP – „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Staszowa”.
16.08.2023
Czytaj więcej

Korty tenisowe otwarte

30 maja 2023 r. uroczyście otwarto przebudowane korty tenisowe w naszym mieście. Nowy obiekt sportowy, powstał w pobliżu hali Ośrodka Sportu i Rekreacji, na osiedlu „Wschód”, w Staszowie.
12.06.2023
Czytaj więcej

W Staszowie powstanie miasteczko ruchu drogowego

Kolejna sportowa atrakcja przy staszowskiej „Trójce” już jesienią tego roku. W mieście powstanie miasteczko ruchu drogowego. Najmłodsi mieszkańcy będą mogli solidnie przygotować się do egzaminu na kartę rowerową.
17.04.2023
Czytaj więcej

Informacja dotycząca zgłaszania nieprawidłowości „Miasteczko ruchu drogowego w Staszowie”

Przeznaczeniem projektu jest budowa nowopowstałego „Miasteczka Ruchu Drogowego (MRD) w Staszowie” umożliwiającego wprowadzenie dzieci i młodzież w podstawy bezpieczeństwa zachowania się w ruchu drogowym oraz zapewnienie możliwości należytego szkolenia.
12.04.2023
Czytaj więcej

Informacja dotycząca zgłaszania nieprawidłowości SUMP – „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Staszowa”

Planowany projekt dotyczy refundacji za opracowanie SUMP – „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Staszowa”. Dokument (SUMP) stworzony zostanie w celu zaspokojenia potrzeb mobilności ludzi oraz gospodarki w mieście Staszów i jego otoczeniu, dla lepszej jakości życia mieszkańców całego obszaru funkcjonalnego. SUMP opierać się będzie na istniejących praktykach planistycznych i będzie brać pod uwagę zasady integracji i udziału społecznego w jego realizacji na etapie opracowania i wdrażania.
12.04.2023
Czytaj więcej

Dostępny samorząd – granty

Gmina Staszów otrzymała grant na realizację projektu pn.: „Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie” finansowany w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
13.12.2022
Czytaj więcej

Lampy LED – energooszczędne oświetlenie dla gminy

Trwa drugi etap modernizacji ulicznego oświetlenia. Nowoczesne oprawy oświetleniowe montowane są na Południowej Obwodnicy Staszowa, przy „wąskotorówce” oraz na Osiedlu Ogrody i Osiedlu Wschód.
21.07.2022
Czytaj więcej

Prace remontowe UMiG i SOK

Trwają prace remontowe budynku Urzędu Miasta i Gminy oraz budynku Staszowskiego Ośrodka Kultury w Staszowie. Są to dwa z trzech budynków na terenie miasta, które zostaną wyremontowane w ramach projektu pn. „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów”.Łącznie prace termomodernizacyjne obejmą budynki Urzędu Miasta i Gminy, Staszowskiego Ośrodka Kultury, Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie. Koszt łączny inwestycji wyniesie ponad 4 miliony złotych, a pozyskane przez gminę dofinansowanie to ponad 3 miliony złotych, ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Celem termomodernizacji jest poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych. Ze względu na obszerny zakres prac, inwestycję podzielono na trzy zadania, które są realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Wszystkie inwestycje mają zostać zrealizowane do 30 kwietnia 2021 roku.
31.08.2021
Czytaj więcej

Trwa montaż nowego oświetlenia LEDowego

W Staszowie trwa montaż nowego oświetlenia. W miejsce starych opraw oświetleniowych instalowane są nowe- energooszczędne.
02.04.2021
Czytaj więcej

Termomodernizacja SOK i OSiR

Trwają prace remontowe budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz budynku Staszowskiego Ośrodka Kultury w Staszowie. W Ośrodku Sportu i Rekreacji prowadzone są prace polegające na wymianie oświetlenia zewnętrznego. W Staszowskim Ośrodku Kultury wykonywane są prace przy izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, docieplany jest strop, a także wymieniane jest pokrycie dachowe. Ekipy wykonają również docieplenie ścian i nową elewację budynku
17.03.2021
Czytaj więcej

Termomodernizacja SOK, OSiR i UMiG – kolejny etap

10 listopada podpisano kolejną umowę przybliżającą gminę Staszów do wykonania termomodernizacji budynków Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Staszowskiego Ośrodka Kultury. Umowę na wykonanie nadzoru inwestorskiego nad trzema zadaniami w ramach projektu pn. „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów” podpisał burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć z Zakładem Obsługi Inwestycji Eko INWEST Krystyna Wiorek.
23.11.2020
Czytaj więcej

Umowa na LEDy podpisana!

W czwartek, 29 października w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie podpisana została umowa dotycząca modernizacji oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie miasta i gminy Staszów. Burmistrz Leszek Kopeć, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Staszów, Henryki Skowron, podpisał umowę ze spółką Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST.
23.11.2020
Czytaj więcej

Mieszkańcy decydują o kształcie gminy

Burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć oddaje głos mieszkańcom w sprawie zagospodarowania przestrzeni gminnej. Zorganizowane zostaną konsultacje społeczne dedykowane Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Staszów.
03.11.2020
Czytaj więcej

Termomodernizacja strażnic w gminie Staszów

Nowe drzwi, okna, instalacje c.o. i odnowiona elewacja. Wiele zmian zaszło w strażnicach OSP w Koniemłotach, Łukawicy oraz Niemścicach. Budynki Ochotniczych Straży Pożarnych zostały poddane termomodermizacji, na którą przeznaczono ponad milion złotych.
02.11.2020
Czytaj więcej

Trzy umowy – jeden projekt!

Trzy budynki użyteczności publicznej w Staszowie zostaną zmodernizowane. Umowy na poszczególne zadania podpisano we wtorek, 25 sierpnia w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie. Ich wartość to ponad 4 miliony złotych, a pozyskane przez gminę dofinansowanie wyniesie ponad 3 miliony złotych. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów”. Prace budowlane obejmą budynki: Urzędu Miasta i Gminy, Staszowskiego Ośrodka Kultury i Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie.
02.11.2020
Czytaj więcej

Rozpoczęto modernizację boiska przy staszowskiej „trójce”

Rozpoczęto przebudowę boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Hieronima Łaskiego w Staszowie. Jest to jeden z dwóch obiektów sportowych, który został objęty projektem pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Staszów”. Drugim będzie rozbudowa infrastruktury sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Czajkowie.
02.11.2020
Czytaj więcej
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.