Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Inne Ogłoszenia i Komunikaty

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Staszowie I Wydział Cywilny

Sąd Rejonowy w Staszowie I Wydział Cywilny niniejszym ogłasza, iż w sprawie do sygn. I Ns 19/23 z wniosku Moniki Sass-Wołczyńskiej o zezwolenie na przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, postanowieniem z dnia 15 marca 2023 roku zezwolono wnioskodawczyni Monice Sass-Wołczyńskiej na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2.593,99 zł (dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote 99/100) jako należnej zmarłemu Józefowi Szymańskiemu tytułem należności uzyskanych w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce Rafała Urbaniak w sprawie o sygn. Km 35/21, z zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wydana następcom prawnym Józefa Szymańskiego s. Józefa i Genowefy, którzy udokumentują swoje następstwo prawne postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktem poświadczenia dziedziczenia.
12.04.2023
Czytaj więcej

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Staszowie I Wydział Cywilny

Sąd Rejonowy w Staszowie I Wydział Cywilny niniejszym ogłasza, iż w sprawie do sygn. I Ns 407/22 z wniosku Gminy Bogoria o zezwolenie na złożenie kwoty pieniężnej do depozytu sądowego , postanowieniem z dnia 25 listopada 2022 roku zezwala na złożenie do depozytu sądowego
08.12.2022
Czytaj więcej

OGŁASZENIE: NABÓR NA STANOWISKO KIEROWNIKA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W STASZOWIE

10.12.2021
Czytaj więcej

Ogłoszenie sądowe - dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego miejsca pobytu Pawła Tutaka

Sąd Rejonowy w Staszowie I Wydział Cywilny ogłasza, iż w sprawie do sygn. I Ns 143/21 zarządzeniem z dnia 21 lipca 2021 r. ustanowiono kuratora w osobie Anny Bednarz dla nieznanego miejsca pobytu uczestnika Pawła Tutaka.
12.08.2021
Czytaj więcej

OGŁOSZENIE - oferta Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki”

Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki” z siedzibą w Wiązownicy-Kolonii 90A, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.: „Profilaktyka przez sport i rekreację” – Rajd rowerowy Tour de Kologne.
23.07.2021
Czytaj więcej

„(Od)Ważni na starcie" - program pilotażowy

Gmina Staszów bierze udział w projekcie „(Od)Ważni na starcie!” współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem projektu jest reintegracja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych posiadających wykształcenie wyższe lub realizujących ostatni rok nauki w szkole wyższej pozostających bez zatrudnienia z województwa świętokrzyskiego. W związku z projektem, uczestnik programu od 15.10.2020 r. do 14.02.2021 r. odbywa staż w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie. Projekt realizowany jest w ramach Programu pilotażowego „Absolwent”.
04.01.2021
Czytaj więcej

Zapraszamy do zapoznania się z aktualizacją: LSR oraz Planu Komunikacji na rok 2020

Po zakończeniu konsultacji społecznych dotyczących zmian zapisów LSR, w dniu 10.11.2020 r. Zarząd LGD podjął następujące uchwały: - nr 01/11/2020 o aktualizacji LSR, - nr 02/11/2020 o wprowadzeniu zmian w Harmonogramie Planu Komunikacji na rok 2020.
29.12.2020
Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na budowę budynku usługowego (świetlicy)

VI. Zapytanie ofertowe nr 2/2020/PW na „Budowę budynku usługowego (świetlicy) w zabudowie usługowej wraz z wewnętrznymi instalacjami: wodną, kanalizacyjną, elektryczną oraz przyłączem: wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 5670/6 w miejscowości Staszów, obręb ewidencyjny 261207_4.0001, jednostka ewidencyjna 261207_4 Staszów-miasto”:
10.12.2020
Czytaj więcej

Informacja o zakończeniu postępowania dot. wpisu do rejestru zabytków woj. świętokrzyskiego

Informacja urzędowa o zakończeniu postępowania dotyczącego wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa świętokrzyskiego (terenu dawnego ogrodu, drogi jako uzupełnienie do rejestru zespołu pałacowo parkowego Dzięki w Wiązownicy Kolonii , nr rej. A 892)
03.12.2020
Czytaj więcej

Ogłoszenie - Oferta Stowarzyszenia "Aktywni KORAB"

Stowarzyszenie Aktywni-Korab z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 40 w Staszowie złożyło ofertę na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji pn.: Wspieranie rozwoju sportu w gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców gminy Staszów.
13.10.2020
Czytaj więcej

Zawiadomienie: uzupełnienie wpisu do rejestru zabytków

Zawiadomienie w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych.
10.07.2020
Czytaj więcej

Zarządzenie Nr 1/PR/2020 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Staszowie

Zarządzenie Nr 1/PR/2020 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 3 kwietnia 2020 roku w sprawie odbycia sesji Rady Miejskiej w Staszowie w zdalnym trybie obradowania.
03.04.2020
Czytaj więcej

Oferta pracy- ankieter, Urząd Statystyczny w Krakowie

Ogłoszenie o wolnym stanowisku- ankieter, Urząd Statystyczny w Krakowie.
21.02.2020
Czytaj więcej

Ogłoszenie Koła Łowieckiego KNIEJA

Informacja Koła Łowieckiego Knieja o wyznaczeniu dodatkowych terminów polowań w sezonie łowieckim 2019/2020 w obwodzie 176.
24.01.2020
Czytaj więcej

Zarządzenie nr 1/2020 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie

Zarządzenie nr 1/2020 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie z dnia 2 stycznia 2020 roku, w sprawie powołania kapituły Konkursowej oraz ustalenia Regulaminu Konkursu o tytuł "Sportowiec Roku Gminy Staszów 2019".
10.01.2020
Czytaj więcej

Ogłoszenie: przetarg pisemny nieograniczony nr 248/19

Przetarg pisemny nieograniczony nr 248/19 na działkę położoną w Grzybowie, oznaczoną nr ewidencyjnym 322/9, objętą granicami Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice"-Podstrefa Staszów.
08.01.2020
Czytaj więcej

Ogłoszenie: przetarg pisemny nieograniczony nr 249/19

Przetarg pisemny nieograniczony nr 249/19 na działkę położoną w Grzybowie, oznaczoną nr ewidencyjnym 322/10, objętą granicami Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice"-Podstrefa Staszów.
08.01.2020
Czytaj więcej

Europejskie Centrum Bajki: nabór na stanowisko głównego księgowego

Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie ogłasza nabór na stanowisko: Głównego księgowego.
08.01.2020
Czytaj więcej

Ogłoszenie Koła Łowieckiego BÓR

Koło Łowieckie BÓR w Rytwianach informuje, że wytypował dodatkowe terminy polowań zbiorowych na dziki w Kołe Łowieckim BÓR w Rytwianach.
08.01.2020
Czytaj więcej

Ogłoszenie o złożeniu oferty przez Stowarzyszenie Skrzydlaci Dzieciom

Informujemy, że Stowarzyszenie Skrzydlaci Dzieciom z siedzibą przy ul. Domaszowskiej 66a w Kielcach, złożyło ofertę z zakresu: kultury fizycznej pn. Wspieranie rozwoju sportu w gminie Staszów- I Charytatywny Turniej Piłki Nożnej Progres Cup Skrzydlaci dzieciom.
13.12.2019
Czytaj więcej

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w związku z ryzykiem ASF

W związku z trwającym sezonem zbierania owoców leśnych oraz rozpoczynającym się okresem intensywnego pozyskiwania grzybów, Główny Lekarz Weterynarii apeluje o zachowanie odpowiednich zasad bezpieczeństwa biologicznego podczas pozyskiwania runa leśnego w obszarach utworzonych w związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń. Dotyczy to obszaru ochronnego (strefa żółta), obszaru objętego ograniczeniami (strefa czerwona) oraz obszaru zagrożenia (strefa niebieska).
15.10.2019
Czytaj więcej

Ogłoszenie o złożeniu oferty przez Koło Gospodyń Wiejskich w Oględowie

Koło Gospodyń Wiejskich w Oględowie z siedzibą w Oględowie 144, 28-200 Staszów złożyło ofertę z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. Organizacja imprez kulturalno-profilaktycznych dla społeczności lokalnej-Wsparcie działań promujących ochronę zdrowia i profilaktykę zdrowotną wśród rolników i członków ich rodzin.
15.10.2019
Czytaj więcej

Ogłoszenie. Oferta realizacji zadania publicznego - Aktywni Korab

Stowarzyszenie Aktywni-KORAB z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 40 w Staszowie, złożyło ofertę z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. Organizacja imprez kulturalno-profilaktycznych dla społeczności lokalnej-Wielki sport w małym mieście.
14.10.2019
Czytaj więcej

Zamówienie publiczne dot. usługi ubezpieczenia Gminy Staszów

Urząd Miasta i Gminy w Staszowie uprzejmie informuje, iż na stronie internetowej www.suprabrokers.pl zamieszczone zostało ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługę ubezpieczenia Gminy Staszów.
01.10.2019
Czytaj więcej

Komunikat . Wyniki wyborów do Rady Powiatowej SIR

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Staszowie w sprawie wyboru członków do Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.
11.07.2019
Czytaj więcej

VITRA TRADE Sp. z o.o. ogłasza licytację na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie województwa świętokrzyskiego

VITRA TRADE Sp. z o.o. ogłasza licytację na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie województwa świętokrzyskiego
08.07.2019
Czytaj więcej

Komunikat Świętokrzyskiej Izby Rolniczej

Ogłoszenie dotyczące powołania Okręgowej Komisji Wyborczej do Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.
12.06.2019
Czytaj więcej

Komunikat OKW w Staszowie dot. spisu członków Izby Rolniczej uprawnionych do głosowania

Komunikat Okręgowej komisji Wyborczej w Staszowie, dotyczący spisu członków Izby Rolniczej uprawnionych do głosowania w wyborach do Powiatowej Izby Rolniczej.
12.06.2019
Czytaj więcej

Komunikat Świętokrzyskiej Izby Rolniczej

Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach informuje, że wybory do Walnych Zgromadzeń Izb Rolniczych odbędą się 28 lipca 2019 roku.
11.06.2019
Czytaj więcej

Ogłoszenie: Oferta realizacji zadania publicznego - STARiS Staszów

Staszowskie Towarzystwo Amatorów Rekreacji i Sportu „Ruch-Sprawność-Zdrowie” z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 14/49 w Staszowie, złożyło ofertę z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. Dotacje celowe dla instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych - Organizacja Festiwalu Biegowego LASSTARIS Czernica 16 czerwca 2019 roku.
06.06.2019
Czytaj więcej
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.