Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

OGŁASZENIE: NABÓR NA STANOWISKO KIEROWNIKA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W STASZOWIE

URZĄD MIASTA I GMINY W STASZOWIE
UL. OPATOWSKA 31, 28–200 STASZÓW

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO KIEROWNIKA ŚRODOWISKOWEGO
DOMU SAMOPOMOCY W STASZOWIE

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie lub państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2) wykształcenie wyższe na kierunkach mających zastosowanie przy świadczeniu usług w środowiskowym domu samopomocy (praca socjalna, pedagogika, psychologia, polityka społeczna, nauki o rodzinie itp.)
3) posiada co najmniej 5 - letni staż pracy, w tym co najmniej 3 – letni staż w pomocy społecznej oraz co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
4) specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej o której mowa w art. 122 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.
5) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
6) brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) cieszy się nieposzlakowaną opinią,
8) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisko,
2. Wymagania dodatkowe:

1) dobra znajomość przepisów z zakresu:
a) ustawy o pomocy społecznej,
b) ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,
c) ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy,
d) ustawy prawo zamówień publicznych,
e) ustawy o finansach publicznych,
f) kodeks postępowania administracyjnego,
g) ustawy kodeks pracy,
h) ustawy o dostępie do informacji publicznej,
i) ustawy o samorządzie gminnym,
j) ustawy o pracownikach samorządowych,
k) rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
2) predyspozycje osobowościowe: umiejętność kierowania zespołem pracowników,
dobra organizacja pracy środowiskowego domu samopomocy, odpowiedzialność,
sumienność, komunikatywność.
3) znajomość obsługi komputera,
4) prawo jazdy kat. B

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) kierowanie działalnością środowiskowego domu samopomocy oraz reprezentowanie
go na zewnątrz w zakresie wykonywania zadań statutowych jednostki,
2) organizowanie pracy środowiskowego domu samopomocy m.in. poprzez wydawanie
zarządzeń i regulaminów,
3) prowadzenie gospodarki finansowej jednostki na zasadach określonych w ustawie
o finansach publicznych i przepisach wykonawczych do tej ustawy,
4) przestrzeganie dyscypliny budżetowej oraz procedur kontroli zarządczej,
5) sprawowanie zwierzchnictwa służbowego wobec zatrudnionych w środowiskowym
domu samopomocy,
6) prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpożarowej,
7) podejmowanie wszelkich działań mających na celu zapewnienie wykonywania przez
środowiskowy dom samopomocy zadań własnych gminy i zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej określonych w ustawach, uchwałach Rady Miejskiej i statucie
jednostki,
8) składanie sprawozdań finansowych i innych informacji określonych przepisami prawa
z działalności środowiskowego domu samopomocy,
9) przygotowywanie projektów aktów prawnych oraz innych materiałów przedkładanych
za pośrednictwem burmistrza organom gminy,
10) współpraca z organizacjami, instytucjami i innymi środowiskami mającymi związek
z działalnością środowiskowego domu samopomocy,
11) inicjowanie przedsięwzięć mających na celu pozyskiwanie środków
pozabudżetowych, w tym funduszy UE, na programy dotyczące łagodzenia skutków
wykluczenia społecznego,
12) udział w sesjach Rady Miejskiej.

4. Informacja o warunkach pracy na w/w stanowisku:
1) wymiar czasu pracy: pełny etat,
2) miejsce pracy: Środowiskowy Dom Samopomocy w Staszowie, ul. Wschodnia 13,
28 – 200 Staszów,
3) umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w ustawie o pracownikach
samorządowych.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w środowiskowym domu samopomocy
w Staszowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia
ogłoszenia o naborze jest wyższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:
1) List motywacyjny z własnoręcznym podpisem,
2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej i własnoręcznym podpisem,
3) oryginał kwestionariusza osobowego,
4) aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych
do wykonywania pracy na stanowisku objętym naborem, wydane nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu złożenia oferty,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz
staż pracy, potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
6) oświadczenie o:
a) niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
b) niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych w związku
z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w ustawie
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny publicznej,
c) posiadaniu obywatelstwa polskiego,
d) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wraz
z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych,
e) pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw
publicznych.
7) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, potwierdzone przez
kandydata za zgodność z oryginałem.
8) wszystkie złożone dokumenty winny być napisane w języku polskim lub
przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 20 grudnia 2021 r. do godz. 1500 pod adresem:

Urząd Miasta i Gminy
ul. Opatowska 31
28 – 200 Staszów


lub przesłać /decyduje data wpływu do Urzędu/ w zaklejonej kopercie z dopiskiem: ,,Nabór na stanowisko Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Staszowie"

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Z regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31, pok. 110 oraz na stronie www.bip.staszow.pl Kwestionariusz osobowy można pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31, pok. 110 oraz na stronie www.bip.staszow.pl

Osoba wyłoniona w drodze naboru, przed zatrudnieniem, obowiązana jest przedłożyć informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem.

Burmistrz
Miasta i Gminy Staszów
/-/ Leszek Kopeć


10-12-2021, Patryk Dudzic
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.