Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Zarządzenie nr 16/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 01 lutego 2024 roku

Zarządzenie nr 16/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Staszów
z dnia 01 lutego 2024 roku


w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli-osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 rokuo działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na członków Komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych określonych w Rocznym Programie Współpracy gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 401) i art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 5671) oraz uchwały CII/765/2023 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 16 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2023 r. poz. 4409), Burmistrz Miasta i Gminy Staszów zarządza, co następuje:

§ 1

1. Ogłasza się nabór przedstawicieli – osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na członków Komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych określonych w Rocznym Programie Współpracy gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

2. Ogłoszenie o naborze, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

1. Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
2. Zgłoszenie kandydatur na członków komisji konkursowej upływa z dniem 21 lutego 2024 roku.

§ 3

Ogłoszenie o naborze publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.staszow,
2) na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie www.staszow.pl,
3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.


§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.


§ 5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
dr Leszek Kopeć


06-02-2024, Patryk Dudzic
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.