Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

ZARZĄDZENIE nr 41/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 07 marca 2024 roku


ZARZĄDZENIE nr 41/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Staszów
z dnia 07 marca 2024 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w „Rocznym Programie Współpracy gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”.

Na podstawie art. 30 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm1), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz Uchwały nr CII/765/2023 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 16 listopada 2023 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2023 r. poz. 4409 2), Burmistrz Miasta i Gminy Staszów zarządza, co następuje:

§ 1

1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych określonych w „Rocznym Programie Współpracy gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok” w zakresie:

1) Turystyki i krajoznawstwa,
2) Rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
3) Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
4) Ochrony i promocji zdrowia,
5) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
6) Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
7) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

2. Współpraca gminy Staszów z organizacjami oraz podmiotami, o których mowa w ust. 1 będzie polegała na współpracy finansowej w formie wsparcia zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji celowej na pokrycie częściowych kosztów realizacji zadania.

§ 2

Ogłoszenie o otwartym konkursie, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
1. w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.staszow.pl ,
2. na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie www.staszow.pl ,
3. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
BURMISTRZ
dr Leszek Kopeć


11-03-2024, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.