Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Pomoc dla dzieci i młodzieży oraz rodzin dotkniętych problemami uzależnień i przemocy w rodzinie


Alkoholizm destrukcyjnie wpływa na funkcjonowanie podstawowej komórki społecznej, jaką jest rodzina. Problem alkoholowy jest źródłem dysfunkcji w rodzie, uniemożliwia zapewnienie podstawowych potrzeb – bezpieczeństwa i stabilizacji, jest natomiast przyczyną przewlekłego stresu. Ponadto wiąże się z odczuwaniem lęku i niepokoju. Z tego powodu konieczna jest pomoc nie tylko osobom uzależnionym od alkoholu ale również ich najbliższej rodzinie. W takiej sytuacji warto znać instytucje, które zostały powołane do wspierania osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. Placówki leczenia odwykowego, które oferują pomoc w formie psychoterapii uzależnień, dodatkowo zapewniają pomoc medyczną, która ukierunkowana jest na leczenie zespołów abstynencyjnych. Placówki takie mają różną formę działania – są instytucjami całodobowymi, w których chory może przebywać przez cały czas, bądź ośrodkami dziennymi albo ambulatoryjnymi, które oferują pomoc podczas trwania sesji terapeutycznych. Po pomoc rodzina uzależnionego może zgłosić się również do gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, które działają w każdej gminie. Zadaniem komisji jest między innymi rozpoczęcie procedury nałożenia na uzależnionego obowiązku poddania się leczeniu Niemniej jednak, aby procedura mogła być zainicjowana, muszą być spełnione pewne warunki. Osoba uzależniona bowiem musi:

• powodować rozkład życia rodzinnego,
• demoralizować nieletnich,
• uchylać się od zaspakajania potrzeb rodziny,
• systematycznie naruszać porządek i spokój społeczny.

Dopiero, kiedy uzależniony spełnia jeden z powyższych warunków, nakładany jest na niego obowiązek podjęcia leczenia odwykowego.

Rodziny, w których poza problemem alkoholowym istnieje również przemoc i zachowania agresywne, które są wynikiem alkoholizowania się członka rodziny, mogą zgłosić się po pomoc do interdyscyplinarnych zespołów ds. przeciwdziałania przemocy, które działają w każdej gminie. Członkami takich zespołów są zazwyczaj przedstawiciele pomocy społecznej, ochrony zdrowia, oświaty i policji. Ich głównym zadaniem jest inicjowanie działań, które zmierzają do zatrzymania przemocy w rodzinie oraz udzielenie pomocy jej członkom. Pomoc rodzinie z problemem alkoholowym oferują również ośrodki pomocy społecznej. Kierują się zazwyczaj do nich rodziny, które nie wiedzą co zrobić i gdzie się zgłosić, kiedy mąż, żona, brat lub ojciec ma problem alkoholowy lub jest dodatkowo agresywnym alkoholikiem. W ośrodkach pomocy można bowiem uzyskać informacje dotyczące instytucji wspierających osoby uzależnione od alkoholu oraz członków ich rodzin oraz osoby, które doświadczają przemocy w domu. Instytucje takie pomagają w formalnościach i sprawach bytowych. Co więcej w uzasadnionych przypadkach świadczą również pomoc materialną. Rodziny z problemem alkoholowym mogą skorzystać także z pomocy świetlic – placówki wsparcia dziennego. Celem działalności placówki wsparcia jest pomoc w opiece i wychowaniu dzieci, które pochodzą z rodzin problemowych, w tym również dotkniętych chorobą alkoholową. Dzieci, które uczestniczą w zajęciach organizowanych przez świetlice mogą liczyć na wsparcie w nauce i rozwoju zainteresowań, a także na pomoc w sytuacjach kryzysowych. Dużą popularnością cieszą się grupy samopomocowe. Należy tu wyróżnić grupę AA (Anonimowych Alkoholików), której członkami są osoby zmagające się z problemem alkoholowym, celem ich jest wsparcie w utrzymaniu trzeźwości. Warunkiem uczestnictwa w grupie jest jedynie chęć zaprzestania dalszego alkoholizowania się. Niemniej jednak na realną pomoc, wsparcie i podzielenie się doświadczeniami mogą liczyć również rodziny osób uzależnionych od alkoholu. Istnieją również grupy samopomocowe, których członkami są jedynie osoby zmagające się z uzależnieniem kogoś bliskiego. Celem takich grup jest dzielenie się doświadczeniami oraz udzielanie wzajemnego wsparcia.

Gdzie zatem rodzina może szukać pomocy?

1. Staszowski Ośrodek Trzeźwości ,,Strumyk" ul. Parkowa 6, 28-200 Staszów.
- Konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży oraz osób dotkniętych problemami uzależnień odbywają się w każdy czwartek od godz 16.15 do 18.15.
- Psychoterapia dla osób uzależnionych i współuzależnionych odbywa się w każdy wtorek od godz 15.00 do 18.00 i soboty od 9.00 do 12.00.
- Mityngi Anonimowych Alkoholików odbywają się w każdy piątek od godz.18.00 - SOT
- Grupa wsparcia All-anon dla rodzin ostatni czwartek każdego miesiąca godz. 16.00 – SOT

2. Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wschodnia 13, 28-200 Staszów.
- Zespół Interdyscyplinarny d s. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
- Grupa wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

3. Centrum Psychoterapii ,,PROMEDIC” Staszów ul. Mickiewicza 24 strona internetowa: www.poradniapromedic.tk

4. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych UMiG Staszów.
- Wszelkie informacje dotyczące wymienionych spraw spraw można uzyskać w pokoju nr 111, telefonicznie 15 864 83-91 lub drogą mailową na adres : danuta.batog@staszow.pl w godzinach pracy urzędu.


14-01-2022, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.