Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

Burmistrz uzyskał wotum zaufania i absolutorium 27 czerwca odbyła się XII Sesja Rady Miejskiej w Staszowie, podczas której udzielono Leszkowi Kopciowi, burmistrzowi miasta i gminy Staszów wotum zaufania oraz absolutorium. Radni rozpatrzyli także sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta i gminy Staszów za 2018 rok. Przyjęto także raport o stanie gminy za rok 2018.

Sesję rozpoczęto od omówienia Raportu o stanie gminy za rok 2018. Dokument został przedstawiony przez burmistrza Leszka Kopcia na sesji w dniu 30 maja i opublikowany na stronie Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie. Traktuje o działalności Urzędu oraz burmistrza w roku 2018. Podczas sesji odbyła się debata nad raportem, a następnie podjęto uchwałę w sprawie udzielenia burmistrzowi miasta i gminy Staszów wotum zaufania.

Od tego roku stosuje się art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym, nakładający na burmistrza, wójta, prezydenta miasta obowiązek przedstawienia raportu o stanie gminy. Raport ma zostać przedłożony radzie miejskiej lub gminnej co roku, do 31 maja. Raport o stanie gminy obejmuje podsumowanie działalności włodarza w poprzednim roku, a w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady miejskiej lub gminnej i budżetu obywatelskiego. Po zakończeniu debaty nad raportem, rada przeprowadza głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania. Uchwała o wotum zaufania wymaga bezwzględnej większości głosów ustawowego składu rady. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu włodarzowi wotum zaufania będzie równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu mu wotum zaufania. W przypadku nieudzielenia burmistrzowi wotum zaufania w 2 kolejnych latach, rada miejska będzie mogła podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania burmistrza.

Na XII sesji wotum zaufania dla burmistrza Leszka Kopcia zostało udzielone niemalże jednogłośnie. - Bardzo dziękuję za okazane zaufanie. Na nasz sukces składa się praca wielu osób. Dziękuję wszystkim pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Staszów oraz kierownikom wydziałów. Wszystkie inwestycje i realizowane przedsięwzięcia nie odbyłyby się również bez radnych miasta i gminy Staszów – podkreślał włodarz Leszek Kopeć, dziękując za owocną współpracę.

Kolejnym punktem obrad sesji było przedstawienie przez Henrykę Skowron, skarbnika gminy sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2018 rok. Omówiono sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz informację o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Staszów za 2018 rok. Przedstawiono także opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami. Przedstawiony został także wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Staszowie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów za 2018 rok oraz opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Staszowie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów za 2018 rok.

Następnie podczas sesji zatwierdzono sprawozdanie finansowe za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2018 rok. Komisja rewizyjna zaopiniowała wykonanie budżetu i wystąpiła w sprawie udzielenia burmistrzowi absolutorium. Następnie radni miejscy, zdecydowaną większością głosów, udzielili absolutorium burmistrzowi miasta i gminy Staszów.

W kolejnej części sesji radni zatwierdzili roczne sprawozdanie finansowe Miejsko – Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Staszowie za 2018 rok. Wprowadzono zmiany w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2019 – 2029. Określono także wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, który mogą składać osoby ubiegające się o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego. To świadczenie, które przysługuje tzw. wrażliwym odbiorcom energii elektrycznej, czyli osobom uprawnionym do dodatku mieszkaniowego, pod warunkiem, że mają zawartą umowę sprzedaży prądu. Radni zmienili uchwałę „Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej, ustalenia przedmiotu jej działania i składu osobowego zmienionej uchwałą Nr VII/66/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej, ustalenia przedmiotu jej działania i składu osobowego”. Rozpatrzono także skargę na działania burmistrza miasta i gminy Staszów, którą uznano za bezzasadną.


03-07-2019, Marta Kotlarz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.