Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

XXVIII Sesja Rady Miejskiej

Rada Miejska w Staszowie zdecydowała o utworzeniu spółki „Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Jej celem jest rozwój przedsiębiorczości, podniesienie atrakcyjności gminy i wsparcie dla rozwoju lokalnego. Spółka zajmie się między innymi zarządzaniem i obrotem nieruchomościami, transportem pasażerskim,,public relations, doradztwem biznesowym, organizacją targów, wystaw i kongresów; wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników oraz pozyskiwaniem środków zewnętrznych na prowadzenie działalności statutowej. Nowa jednostka będzie wspierać tworzenie nowych i rozwój istniejących działalności gospodarczych. Ma to wpłynąć na podniesienie konkurencyjności gminy Staszów i całego regionu i wzrost atrakcyjności terenów inwestycyjnych. Przy SCP będą działać „Inkubator Przedsiębiorczości, Centrum Przesiadkowe oraz Centrum Biznesu i Innowacji. SCP oferować będzie usługi przedsiębiorcom znajdujących się w różnych formach rozwoju. Utworzenie jednostki zajmującej się rozwojem przedsiębiorczości, jest realizacją zapisów Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Staszów na lata 2015-2025. Projekt uchwały o powołaniu SCP przedłożył burmistrz Leszek Kopeć, który prosił Radę Miejską o pilne jej przegłosowanie.

Podczas Sesji Rady Miejskiej w Staszowie w dniu 28 lipca 2016 podjęte zostały uchwały w sprawie:

  • wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych,

  • wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok,

  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2016 – 2027,

  • wyrażenia zgody na utworzenie jednoosobowej spółki z udziałem Gminy Staszów działającej pod firmą "Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością",

  • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych,

  • zmiany Uchwały Nr III/11/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, które gromadzą dochody określone w uchwale na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania,

  • terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

  • szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

  • uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Staszów.

[Więcej zdjęć w Galerii. Zapraszamy]

02-08-2016, Ireneusz Kapusta
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.