Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

6 listopada w trybie zdalnym odbyła się XXXII Sesja Rady Miejskiej w Staszowie. Podczas sesji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na odległość podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia do wdrożenia Aneksu nr 3 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta i gminy Staszów na lata 2016-2020.

W 2016 roku został przyjęty do wdrożenia „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Staszów”. Ten strategiczny dokument koncentruje się na efektywności wykorzystania energii, zwiększeniu udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie rynku energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Plan ma charakter dokumentu obowiązującego, określającego cele strategiczne i szczegółowe oraz działania dla ich osiągnięcia w perspektywie krótko, średnio i długoterminowej wraz ze wskazaniem ich szacunkowych kosztów i przewidywanych źródeł finansowania. W związku z zamierzeniami inwestycyjnymi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie, zaszła potrzeba dodania zadań dotyczących termomodernizacji następujących obiektów: Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Staszowie, budynek kotłowni SPZZOZ w Staszowie oraz budynek spalarni odpadów i dializ SPZZOZ w Staszowie. Aktualizacja „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” umożliwi SPZZOZ w Staszowie aplikować o środki zewnętrzne możliwe do pozyskania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Zgodnie z przeprowadzonymi analizami, działania przedstawione w ww. dokumencie nie spowodują znaczącego oddziaływania na środowisko w zakresie zdrowia i życia ludzi, przyczynią się do ograniczenia użycia paliw energetycznych i emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Działania te przyczynią się więc do ogólnej poprawy stanu środowiska na terenie gminy Staszów.


27-11-2020, Marta Kotlarz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.