Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

XXXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE


30 grudnia, przy wykorzystaniu środków na odległość, odbyła się XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Staszowie. W trybie zdalnym obradowano nad ośmioma uchwałami, w tym nad wyrażeniem zgody na sprzedaż nieruchomości należących do gminy Staszów. Ustalono także dopłaty dla taryfowych grup odbiorców.

Podczas sesji prowadzonej online wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2020-2031 oraz w budżecie miasta i gminy Staszów na rok 2020. Podczas sesji ustalono wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Kontynuowane w następnym roku będzie opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy ul. Targowej na odc. od ul. T. Kościuszki do mostu na rz. Czarnej w Staszowie. Na wykonanie zadania przeznaczone będą 43 000,00 zł.

Poprzez podjęcie stosownej uchwały ustalono dopłatę dla taryfowej grupy odbiorców (Grupa 5, 6, 7, 8, 9 na terenie gminy Staszów), w wysokości 3,00 zł brutto za 1 m3 odprowadzanych ścieków w okresie od 1 stycznia 2021 do 30 czerwca 2021 r. Dopłata będzie przekazywana spółce Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka Gminy z o. o. Dopłata została ustalona także dla Wiązownicy Dużej, Wiązownicy Małej, Wiązownicy-Kolonii i Smerdyny. Dopłata w tych miejscowościach wyniesie 2,25 zł brutto za 1m3 dostarczonej wody. Dopłata pochodząca z tych miejscowości zostanie przekazana Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Usługowemu „Propol” Sp. z o. o.

Wyrażono zgodę na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Oględowie, o nr ewidencyjnym 406/2 o pow. 0,2624 ha. Zebranie wiejskie miejscowości Oględów w drodze uchwały wyraziło zgodę na sprzedaż tej nieruchomości, na której części zostanie wybudowany budynek gospodarczy. Zgodę wyrażono także w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Staszowie przy ulicy Adama Mickiewicza. Działka o nr ewidencyjnym 5866/8, stanowiąca własność gminy Staszów i działka nr 417/60, stanowiąca własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym gminy, mają ogólną powierzchnię 842 m2. Przedmiotowe nieruchomości leżą na obszarze, który może być przeznaczony pod zabudowę usługową.

Sprzedana zostanie także nieruchomość zabudowana położona w Staszowie, przy ulicy Partyzantów, o nr ewidencyjnym 1601/5, o powierzchni 214 m2. Nieruchomość stanowi własność gminy Staszów i zostanie sprzedana w drodze ustnego przetargu nieograniczonego. Powyższa działka leży na terenie obszarów zabudowanych mieszkaniowo-usługowych, na terenie objętym ochroną konserwatorską do uporządkowania i rehabilitacji oraz w granicach obszarów, dla których przewiduje się sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Zbycie zbędnych dla gminy nieruchomości pozwoli na odpowiednie zagospodarowanie terenu oraz umożliwi pozyskanie środków finansowych do budżetu gminy.


05-01-2021, Marta Kotlarz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.