Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Zarządzenie Burmistrza Staszowa nr 6/2020 z dnia 7 stycznia 2020 roku

ZARZĄDZENIE nr 6/2020 BURMISTRZA Miasta i Gminy Staszów z dnia 7 stycznia 2020 roku.
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na realizację zadań celu publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie gminy Staszów w 2020 roku.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. 1)), art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 ze zm.2)) oraz § 7 ust. 1 Uchwały Nr VI/26/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 4 lutego 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z dn. 18 marca 2011 r. poz 773) Burmistrz Miasta i Gminy Staszów z a r z ą d z a, co następuje:

§ 1
1. Ogłasza otwarty konkurs wniosków na wykonanie zadań celu publicznego w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie gminy Staszów w 2020 roku.
2. Ogłoszenie o otwartym konkursie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Staszów www.bip.staszow.pl,
2) na stronie internetowej www.staszow.pl,
3) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Staszów.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr Leszek Kopeć


1) Zmiany wyżej wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815
2) Zmiany wyżej wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2019 r. poz 1495,poz. 2251.

09-01-2020, Marcin Jarosz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.