Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

ZARZĄDZENIE nr 151/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 11 lipca 2023 roku


ZARZĄDZENIE nr 151/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Staszów
z dnia 11 lipca 2023 roku

w sprawie: ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w „Rocznym Programie Współpracy gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”.

Na podstawie art. 30 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm1), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz.U. z 2023 r. poz. 571) oraz Uchwały nr LXXVI/611/2022 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 3 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2022 r. poz. 3867), Burmistrz Miasta i Gminy Staszów zarządza, co następuje:

§ 1


1. Ogłasza się drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych określonych w „Rocznym Programie Współpracy gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok” w zakresie:
1) Turystyki;
2) Kultury, sztuki;
3) Przeciwdziałaniu alkoholizmowi
4) Przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym;
5) Upowszechnianiu kultury fizycznej i rekreacji.

2. Współpraca gminy Staszów z organizacjami oraz podmiotami, o których mowa w ust. 1 będzie polegała na współpracy finansowej w formie wsparcia zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji celowej na pokrycie częściowych kosztów realizacji zadania.

§ 2


Ogłoszenie o otwartym konkursie, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3


Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
1. w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.staszow.pl ,
2. na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie www.staszow.pl ,
3. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.

§ 4


Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
/-/ dr Leszek Kopeć12-07-2023, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.