Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

ZARZĄDZENIE Nr 174/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 20.10.2021 roku

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn:
„Udrożnienie i czyszczenie rowów”w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021 w miejscowości Krzczonowice. „Wykonanie przepustów” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021 w miejscowości Łukawica.
„Przepusty drogowe” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021 w miejscowości Wiązownica Kolonia.

Na podstawie art.33 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021.1372 ) zarządzam co następuje:


§ 1

Dla dokonania oceny wykonania zadania pn: Udrożnienia rowów i montażu przepustów drogowych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021 dla miejscowości Krzczonowice, Łukawica, Wiązownica Kolonia.
powołuję Komisję w następującym składzie:
1. Przewodniczący: Grzegorz Klimek - Urząd Miasta i Gminy Staszów
2. Członek: Jakub Kaczmarek - Urząd Miasta i Gminy Staszów
3. Członek: Robert Widanka - Urząd Miasta i Gminy Staszów
4. Członek: Tomasz Bednarski - Urząd Miasta i Gminy Staszów
w obecności:
1. Firma Handlowo – Usługowa „PIOTR – BUD” Bąk Piotr ul. Legionów Polskich 2F, 28 200 Staszów.

§ 2

1. Z czynności odbioru Komisja sporządzi protokół określający szczegółowo przedmiot odbioru.
2. Czynności, o jakich stanowi ust.1, Komisja dokona z należytą starannością, wiedzą techniczną, mając na względzie interes społeczny i gospodarczy Gminy Staszów.

§ 3

1.Termin rozpoczęcia pracy Komisji wyznaczam na dzień 28.10.2021.r. o godz. 12 ³º
2.Termin zakończenia pracy Komisji ustalam do dnia zakończenia prac.

§ 4

Zobowiązuje się Wykonawcę do przygotowania dokumentacji niezbędnej do prawidłowego przeprowadzenia odbioru.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
BURMISTRZ
/-/mgr Leszek Kopeć
25-10-2021, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.