Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Zarządzenie nr 181/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 2 listopada 2020 roku

Zarządzenie nr 181/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 2 listopada 2020 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Staszowie w sprawie „Rocznego Programu Współpracy gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) w związku z uchwałą nr LXXVII/679/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 19 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2010 r. nr 298, poz. 3082) zarządzam co następuje:


§ 1


1. Ogłasza się przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Staszowie w sprawie „Rocznego Programu Współpracy gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
2. Ogłoszenie stanowi, załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.


§ 2


Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


10-11-2020, Marta Kotlarz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.