Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

ZARZĄDZENIE Nr 182/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 26.10.2021 roku

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: - „Wykonanie robót przygotowawczych pod montaż infokiosku w Staszowie na dz. nr 1706” w ramach zadania pn.: „Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta”.

Na podstawie art.33 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2020.713) zarządzam co następuje:


§ 1

Dla dokonania oceny stanu technicznego wykonanych robót na zadaniu pn.: „Wykonanie robót przygotowawczych pod montaż infokiosku w Staszowie na dz. nr 1706” w ramach zadania pn.: „Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta”, powołuję Komisję w następującym składzie:

1. Przewodniczący komisji: Grzegorz Klimek - Urząd Miasta i Gminy Staszów
2. Członek komisji: Iwona Góral - Urząd Miasta i Gminy Staszów
3. Członek komisji: Alicja Supa - Urząd Miasta i Gminy Staszów
4. Członek komisji: Jakub Kaczmarek - Urząd Miasta i Gminy Staszów
w obecności:

1. Przedstawicieli Wykonawcy tj. Usługi Ślusarsko – Remontowo – Budowlane Grzegorz Poniedzielski, Sztombergi 52b, 28-200 Staszów .

§ 2

1. Z czynności odbioru Komisja sporządzi protokół określający szczegółowo przedmiot odbioru.
2. Czynności o jakich stanowi ust.1 Komisja dokona z należytą starannością, wiedzą techniczną mając na względzie interes społeczny i gospodarczy Gminy Staszów.

§ 3

1. Termin rozpoczęcia pracy Komisji określonej w § 1 wyznaczam na dzień 05.11.2021 r. o godz. 12 °º.
2. Termin zakończenia pracy Komisji ustalam do dnia odbioru końcowego zadania.

§ 4

Zobowiązuje się Wykonawców do przygotowania dokumentacji niezbędnej do prawidłowego
przeprowadzenia odbioru.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.BURMISTRZ
/-/ Leszek Kopeć28-10-2021, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.