Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Zarządzenie nr 246/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 24 października 2023 roku


Zarządzenie nr 246/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Staszów
z dnia 24 października 2023 roku

w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu „Rocznego Programu Współpracy gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.1)), art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) w związku z uchwałą nr LXXVII/679/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 19 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2010 r. nr 298, poz. 3082) zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Ogłasza się przeprowadzenie konsultacji projektu „Rocznego Programu Współpracy gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

2. Ogłoszenie stanowi, załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
dr Leszek Kopeć


25-10-2023, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.