Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Zarządzenie nr 35/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 15 lutego 2023 roku


Zarządzenie nr 35/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Staszów
z dnia 15 lutego 2023 roku

w sprawie wyboru najkorzystniejszych wniosków na realizację zadań celu publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie gminy Staszów w 2023 roku.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 27 ust.1, art. 28 ust. 1 i ust. 2 pkt 1-4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 ze zm.1)) oraz § 10 ust. 2 uchwały nr VI/26/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 4 lutego 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2011 r., nr 68 poz. 773) Burmistrz Miasta i Gminy Staszów zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje wyboru najkorzystniejszych wniosków na realizację zadań celu publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie gminy Staszów w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
2. Podmiotom, o których mowa w ust. 1 zostanie przyznana dotacja.

§ 2.

Zarządzenie podlega publikacji, poprzez zamieszczenie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie www.bip.staszow.pl,
2) na stronie internetowej www.staszow.pl,
3) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
/-/ dr Leszek Kopeć28-02-2023, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.