Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Zarządzenie nr 38/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 16 marca 2021 roku

w sprawie wyboru ofert w ramach otwartego konkursu ofert wraz z przyznaniem dotacji na realizację zadań publicznych określonych w „Rocznym Programie Współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku

Na podstawie art. 30, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.1)); art. 11 ust. 1 pkt. 1, ust 2. i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.2)) oraz uchwały nr XXXIII/297/2020 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok, Burmistrz Miasta i Gminy Staszów zarządza, co następuje:


§ 1
1. Przyznaję dotacje organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Staszów w 2021 roku w zakresie:
1) Edukacji, oświaty i wychowania;
2) Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
3) Kultury, sztuki;
4) Upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji.
2. Wykaz organizacji pozarządowych, którym zostały przyznane dotacje wraz z kwotami na wsparcie ich realizacji, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
3. Warunkiem otrzymania środków finansowych na wsparcie realizacji zadania publicznego jest zawarcie umowy dotacji.


§ 2
Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotacje, nazwy zadań i wysokość przyznanych kwot podlega publikacji, poprzez zamieszczenie:
1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Staszów www.bip.staszow.pl,
2. na stronie internetowej www.staszow.pl,
3. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Staszów.


§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
/-/ mgr Leszek Kopeć

19-03-2021, Marta Kotlarz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.