Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Zarządzenie nr 39/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 19 marca 2021 roku

w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w „Rocznym Programie Współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych pn.: „Rozwój wspólnot i społeczności lokalnej”.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.1)) oraz art. 11 ust. 1, art. 13 i 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. Z 2020r. poz.1057 ze zm.2)), uchwały nr XXXIII/ 297/2020 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje:


§ 1.
Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych określonych w „Rocznym Programie Współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych pn. Rozwój wspólnot i społeczności lokalnej”.


§ 2.
Na realizację zadania, o którym mowa w § 1 przeznacza się środki finansowe w kwocie 6000 zł /słownie: sześć tysięcy złotych/.


§ 3.
Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 4.
Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
1. w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.staszow.pl ,
2. na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie www.staszow.pl
3. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie;


§ 5.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.


§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
/-/ mgr Leszek Kopeć


23-03-2021, Patryk Dudzic
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.