Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Zarządzenie nr 54 /2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 23 kwietnia 2021 roku

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie za święto przypadające w dniach 1 maja 2021 r. i 25 grudnia 2021 r. tj. święta przypadające w innym dniu niż niedziela.

Działając na podstawie art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zmian.) oraz art 43 ust 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) w związku z art 130 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320) zarządzam, co następuje:

§1

1. Dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, ustanawiam w 2021 r. dwa dni wolne od pracy w związku z obniżeniem w okresach rozliczeniowych wymiaru czasu pracy z powodu wystąpienia świąt przypadających w innym niż niedziela dniu wolnym od pracy, w następujący sposób:
- za święto 1 maja 2021 r. ustanawiam dzień 4 czerwca 2021 r. (piątek),
- za święto 25 grudnia 2021 r. ustanawiam dzień 24 grudnia 2021 r. (piątek)
dniem wolnym od pracy w Urzędzie.

2. Zapisy punktu 1 w § 1 dotyczą pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy. Jednak w przypadkach, gdy pracownicy ci zgodnie z wyznaczonymi harmonogramami czasu pracy, pracują tylko w niektóre dni tygodnia, nie zawsze istnieje potrzeba zapewniania im innego dnia wolnego w zamian za święto przypadające na dzień wolny od pracy wynikający z rozkładu ich czasu pracy i do nich stosujemy przepisy o czasie pracy związane z obniżeniem godzinowego ich wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym.

3. Wyznaczając dodatkowe dni wolne od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę tj. 1 maja 2021 r. oraz 25 grudnia 2021 r., należy mieć na względzie obowiązujące przepisy prawa pracy

§ 2

Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości pracowników i interesantów poprzez:
1. Publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie,
2. Wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz na drzwiach wejściowych budynku Urzędu Miasta i Gminy Staszów.
3. Publikację na stronie www.staszow.pl

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Staszów pełniącemu funkcję Kierownika Wydziału Organizacyjnego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia

Burmistrz
Miasta i Gminy Staszów
/-/ Leszek Kopeć


27-04-2021, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.