Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

ZARZĄDZENIE NR 51/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 20 marca 2023 roku

ZARZĄDZENIE NR 51/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Staszów
z dnia 20 marca 2023 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert i powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację w 2023 roku programu polityki zdrowotnej zgodnie z „Programem zdrowotnym dotyczącym szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom na lata 2023-2027 wśród dzieci poniżej drugiego roku życia zamieszkałych na terenie miasta i gminy Staszów.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 art. 48 ust.1 oraz art. 48b ust. 1- 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 ze. zm.1)) oraz Uchwały nr LXXXIV/645/22 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pn. „Program zdrowotny dotyczący szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom na lata 2023-2027 wśród dzieci poniżej drugiego roku życia zamieszkałych na terenie miasta i gminy Staszów” Burmistrz Miasta i Gminy Staszów zarządza, co następuje:

§ 1

Ogłasza się konkurs ofert na realizację polityki zdrowotnej w 2023 roku zgodnie z „Programem zdrowotnym dotyczącym szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom na lata 2023-2027 wśród dzieci poniżej drugiego roku życia zamieszkałych na terenie miasta i gminy Staszów”.

§ 2

1. Ustala się treść ogłoszenia konkursu ofert w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Ustala się szczegółowe warunki konkursu ofert w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

1. W celu przeprowadzenia konkursu powołuje się komisję konkursową w następującym składzie:
1) dr Ewa Kondek - przewodniczący,
2) Aneta Dwojewska. – członek,
3) Sylwia Dyl - członek,
4) Renata Wiatrowska - członek,
5) Piotr Mastalerz – członek.
2. Członek komisji konkursowej podlega wyłączeniu od udziału w komisji, gdy oferentem jest:
1) jego małżonek oraz krewny i powinowaty do drugiego stopnia,
2) osoba związana z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
3) osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej,
4) osoba, której małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia albo osoba związana z nią z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli pozostaje wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej.
3.W sytuacji, o której mowa w ust. 2 Burmistrz Miasta i Gminy Staszów, dokonuje wyłączenia i powołuje nowego członka komisji konkursowej.
4.Przewodniczący kieruje pracą komisji i zwołuje jej posiedzenia.
5. Komisja pracuje w terminach i miejscu określonym przez przewodniczącego.
6.Rozstrzygnięcia komisji zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 3 członków komisji.
7. Komisja konkursowa obraduje na posiedzeniach zamkniętych bez udziału oferentów.
8.Z przebiegu konkursu komisja konkursowa sporządza protokół, który powinien zawierać:
1) oznaczenie miejsca i czasu konkursu,
2) imiona i nazwiska członków komisji konkursowej,
3) wskazanie liczby zgłoszonych ofert,
4) wskazanie ofert odpowiadających warunkom określonym w szczegółowych warunkach konkursu ofert,
5) wskazanie ofert nie odpowiadających warunkom określonym w szczegółowych warunkach konkursu ofert lub zgłoszonych po terminie (wraz z uzasadnieniem),
6) wskazanie oferty najkorzystniejszej dla udzielającego zamówienie albo stwierdzenie, iż żadna z ofert nie spełnia warunków określonych w szczegółowych warunkach konkursu ofert (wraz z uzasadnieniem),
7) wzmiankę o odczytaniu protokołu,
8) podpisy członków komisji konkursowej.
9. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w ciągu 14 dni od daty, w której upływa termin składania ofert.
10. Rozstrzygnięcia konkursu dokona Burmistrz Miasta i Gminy Staszów na podstawie wniosku komisji konkursowej.
11. Burmistrz Miasta i Gminy Staszów może zamknąć konkurs bez dokonywania wyboru żadnej oferty.
12. Burmistrz Miasta i Gminy Staszów niezwłocznie zawiadomi oferentów o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
13. Komisja konkursowa rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Staszów.

§ 5

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
‒ w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.staszow.pl ,
‒ na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie www.staszow.pl ,
‒ na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
BURMISTRZ
/-/ dr Leszek Kopeć
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz.1265, poz. 1855, poz. 2140, poz. 2674, poz. 2770.


22-03-2023, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.