Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Zarządzenie nr 8/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 15 stycznia 2024 roku


Zarządzenie nr 8/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Staszów
z dnia 15 stycznia 2024 roku

w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu zmiany uchwały nr CII/765/2023 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 16 listopada 2023 roku w sprawie „Rocznego Programu Współpracy gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok".

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.1)), art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) w związku z uchwałą nr LXXVII/679/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 19 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2010 r. nr 298, poz. 3082) zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Ogłasza się przeprowadzenie konsultacji projektu zmiany uchwały nr CII/765/2023 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 16 listopada 2023 roku w sprawie „Rocznego Programu Współpracy gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok".

2. Ogłoszenie o konsultacji oraz formularz konsultacji stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
dr Leszek Kopeć


Burmistrz Miasta i Gminy Staszów

Ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu zmiany uchwały nr CII/765/2023 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 16 listopada 2023 roku w sprawie „Rocznego Programu Współpracy gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok".

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów informuje, że do dnia 25 stycznia 2024 roku do godziny 15.00, zostaną przeprowadzone konsultacje projektu zmiany uchwały nr CII/765/2023 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 16 listopada 2023 roku w sprawie „Rocznego Programu Współpracy gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok".

I. Cel konsultacji
Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii Rady Działalności Pożytku Publicznego lub organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu zmiany uchwały nr CII/765/2023 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 16 listopada 2023 roku w sprawie „Rocznego Programu Współpracy gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok".

II. Przedmiot konsultacji
Przedmiotem konsultacji jest projekt zmiany uchwały nr CII/765/2023 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 16 listopada 2023 roku w sprawie „Rocznego Programu Współpracy gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok".

III. Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji
1. Termin rozpoczęcia konsultacji: od 16.01.2024 roku.
2. Termin zakończenia konsultacji: do 25.01.2024 roku.

IV. Forma konsultacji
1. Konsultacje będą przeprowadzone w formie składania pisemnych opinii lub uwag, które można zgłaszać:
a) drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy Staszów, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów,
b) elektronicznie na adres e-mail: biuro@staszow.pl lub faxem na numer 15 864 83 04,
c) bezpośrednio w Urzędzie Miasta i Gminy Staszów w Biurze Obsługi Klienta w godzinach pracy urzędu.
2. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotowego projektu uchwały należy zgłaszać w terminie do 25 stycznia 2024 roku.

1. V. Zasięg terytorialny konsultacji
Do udziału w konsultacjach uprawiona jest Rada Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mające swoją siedzibę na terenie gminy Staszów.


BURMISTRZ
dr Leszek Kopeć


Załączniki:
1. Formularz konsultacji.
2. Projekt uchwały wraz z załącznikiem - Regulamin pracy komisji konkursowej.


16-01-2024, Patryk Dudzic
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.